Våra tjänster

Vi har tjänster som vänder sig till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag/entreprenörer.

Tjänster för privatpersoner / konsumenter

Slutbesiktning

5.900:-*

Vårt vanligaste uppdrag är en slutbesiktning av badrumsrenovering, där en konsumentbeställare låtit en entreprenör utföra våtrumsentreprenad och önskar en objektiv och sakkunnig bedömning av utförandet. Inte nödvändigtvis, men ofta förekommer meningsskiljaktigheter mellan parterna, varför utlåtandet kan vara vägledande för färdigställandet, avhjälpande av fel alternativt prisavdrag. Besiktningen redovisas genom ett skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation som tydligt beskriver vad som framkommit vid besiktingen, med angivelse om fel, brister samt övriga upplysningar för entreprenaden.

Pris: 5.900:- + utkörningsavgift*

Besiktiga Badrum – Besiktningsutlåtande

Trestegsbesiktning

11.900:-*

Enligt vår mening den klokaste och bäst förebyggande tjänsten, där vi besiktigar en badrumsrenovering i tre steg. Vi bedömmer el & VVS-installationer, konstruktion, golvlutning och tätskikt vid så kallade förbesiktningar under arbetets gång, vilket med ofta enkla medel gör det möjligt att avhjälpa fel innan processen kommit för långt. Dessutom ingår en slutbesiktning vid färdigställandet i denna paketering. Besiktningarna redovisas genom ett skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation som tydligt beskriver vad som framkommit vid besiktingarna, med angivelse om fel, brister samt övriga upplysningar för entreprenaden.

Pris: 11.900:- + utkörningsavgift*

Statusbesiktning, FUKT- & SKADEBESIKTNING

5.900:-*

Ett befintligt badrum som har allt mellan noll och massor med år på nacken, där en nyttjare eller ägare finner anledning att undersöka badrummets skick och status. Det kan finnas misstanke om fuktskada, utgöra del i beslutsunderlag huruvida badrummet ska renoveras, eller ingå som del i en eventuell köprättslig tvistefråga (exempelvis före eller efter en bostadsöverlåtelse). Utförandefel, brister eller risk för skador dokumenteras. Besiktningen redovisas genom ett skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation som tydligt beskriver vad som framkommit vid besiktingen, med angivelse om fel, brister, skador samt övriga upplysningar för entreprenaden. (Arvodet kan variera beroende på besiktingens innehåll och omfattning).

Pris: från 5.900:- + utkörningsavgift*

TÄTSKIKTSBESIKTNING, VVSbesiktning, M.M. (FÖRBESIKTNING)

Bostadsrättsföreningar som drabbats av skada, eller annars är medvetna om risker vid bristfälliga badrumsrenoveringar kräver ofta att medlemmar som renoverar badrum ska anlita en oberoende besiktningsman för tätskiktsbesiktning. Vi utför tätskiktsbesiktningar, VVS-besiktningar (även för kök) m.m. under arbetets gång, så kallade förbesiktningar. Besiktningen redovisas genom ett skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation som tydligt beskriver vad som framkommit vid besiktingen, med angivelse om fel, brister samt övriga upplysningar för entreprenaden.

Pris: från 3.900:- + utkörningsavgift*

Entreprenad & Entreprenör-check

Ett enkelt sätt att få en objektiv och sakkunnig granskning av uppdragsavtal, teknisk beskrivning, projektbeskrivning och andra handlingar som reglerar eller beskriver entreprenaden (badrumsrenoveringen). Eller som det i allt för många fall är, avsaknaden av dessa handlingar. Dessutom en sakkunnig granskning av en tilltänkt entreprenörs försäkringar, behörigheter, underentreprenörer, bolagshistorik (tidigare konkurser, betalningsförelägganden tvister, etc), svartlistningar, FA-skatt, momsregistrering, m.m. i syfte att veta mer om vem som planeras att anlitas som entreprenör. 

Pris: från 1.500:-

Sakkunniguppdrag vid tvist

De flesta av oss har med skräckfyllda ögon sett Martin Timell och Lennart Ekdal jaga fuskbyggare på bästa sändningstid. Hör och häpnas, det händer att saker går snett även vid badrumsrenoveringar och att det skär sig mellan beställare och entreprenör. Oavsett vilken part som anlitar oss kommer vår insats att präglas av vederhäftighet, objektivitet och lösningsorienterad konfliktreducering. När så behövs utför vi besiktning och upprättar ett skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation som tydligt beskriver de eventuella kontrakts- och fackmässiga brister som förekommer i entreprenaden. Där det inte redan finns ett juridiskt ombud samarbetar vi med en advokatbyrå med särskild kompetens inom konsument- och entreprenadjuridik

Pris: beroende av uppdragets omfattning

Skadebesiktning (FÖRSÄKRINGSREGLERAD)

För att försäkringsbolagen ska utreda en eventuell försäkringsreglerad skada kärvs normalt ett sakkunnigutlåtande som beskriver en konstaterad fuktskada, en bedömd skadeorsak samt skadans omfattning. För detta fordras som regel att förstörande ingrepp utförs så att bakomliggande byggnadsdelar görs åtkomliga för fuktmätning och undersökning. Förstörande ingrepp i badrummet medför många gånger att badrummet måste renoveras, även för det fall att en fuktskada inte föreligger. Förutsättningarna är unika för varje enskilt fall. Vi hjälper dig att bedöma vad som är den klokaste åtgärden för just ditt badrum före dess att förstörande ingrepp utförs.

Pris: enligt anbud

Skräddarsytt

Utöver våra färdigpaketerade tjänster skräddarsyr vi lösningar utifrån kundspecifika behov. 


Tjänster för bostadsrättsföreningar / fastighetsägare / tekniska förvaltare

RAMAVTAL för bostadsrättsföreningar 

1.900:-*

I syfte att minska riskerna för fuktrelaterade skador och underlätta för styrelsen i ofta kluriga badrums- och VVS-relaterade frågor erbjuder Badrumsbesiktningar ett enkelt och kravlöst ramavtal specifikt för bostadsrättsföreningen. Ramavtalet innhåller bland mycket annat lättbegriplig och praktiskt orienterad information om hur bostadsrättsföreningen kan/får/bör agera i skadeförebyggande syfte samt fortlöpande råd och stöd till såväl styrelse som medlemmar vid renovering av badrum och kök. Kontakta oss så berättar vi mer...

Pris: *från 1.900:-

Statusbesiktning/INVENTERING

En förening som drabbats av en fuktskada kan vittna om att det är både kostsamt och krävande för styrelse och medlemmar. Höga försäkringspremier, självrisker och åldersavdrag belastar inte bara den medlem som drabbats av skadan. Inte sällan skadas intilliggande lägenheter med långa och besvärliga skadesaneringar som följd. Att förebygga skador är en vinst, inte bara ekonomiskt utan även för den tidsspillan och det besvär som följer av en fuktskada. Gamla badrum och VVS-installationer i kök såväl som bristfälligt utförda renoveringar utgör latent risk för skador. Genom att inventera kök och badrum kan riskerna upptäckas i tid, och underhållsåtgärder vidtas före dess att skador uppstår. Statusbesiktnigen redovisas i ett utlåtande som tydligt beskriver riskkonstruktioner och vilka underhållsåtgärder som behöver vidtas. 

Pris: enligt anbud (från 390:- per badrum)

Besiktning Badrum

ENTREPRENADBESIKTNING, BESIKTNING AV STAMBYTE m.m.

AB/ABT

Vi utför entreprenadbesiktnig enligt AB04 eller ABT06 av stambyten, badrumsrenoveringar, VVS-installationer för kök etc. där bostadsrättsföreningar står som beställare. Utöver besiktningsuppdraget så som det är reglerat i AB/ABT bistår vi även föreningen med värdefulla upplysningar och råd under entreprenadens gång i syfte att öka kvalitén och värdeskapandet av de entreprenadarbeten som beställts. Särskild vikt lägger vi vid tydligheten i vår kommunikation, som ska vara såväl underlättande som inkluderande för både bostadsrättsföreningen och entreprenören. Vår debiteringsmodell för dessa uppdrag utgår ofta från enhetspriser, vilket ger föreningen god kostnadskontroll. Våra besiktningsutlåtanden beskriver på ett tydligt vis fel, förhållanden och upplysningar från respektive besiktningstillfälle. 

Pris: enligt anbud

FUKT- & Skadeorsaksutredning

Enligt bostadsrättslagen åvilar det föreningen att utreda förekomsten av eventuella fuktrelaterade skador i stomme eller byggnadsdelar som tillhör föreningen. Om skador uppstått som följd av exempelvis brister i medlemmars underhåll eller felaktigt utförda arbeten kan kostnader under vissa omständigheter skjutas över från föreningen till den som orsakat skadan. En gedigen och sakkunnig utredning kan således bidra till att lindra föreningens kostnader för vissa fuktskador. Våra besiktningsutlåtanden beskriver på ett tydligt vis förekomst av fuktpåverkan, omfattning och skadeorsak som underlag för försäkringsutredning och eventuellt ansvarsutkrävande gentemot medlem eller annan part. 

Pris: enligt anbud


Tjänster för företag / entreprenörer

Sakkunniguppdrag vid tvist

Alla entreprenörer har upplevt konsumentbeställare som sätter sig på tvären, ställer orimliga krav, underlåter att betala för avtalat och utfört arbete eller skjuter över beställaransvar på utföraren. Som sakkunniga kan vi medla i konfliktsituationer, där våra insats präglas av objektivitet och lösningsorienterad konfliktreducering. För de mer djuplodade juridiska spörsmålen samarbetar vi med en advokatbyrå med kompetens inom konsument- och entreprenadjuridik. 

Pris: från 1.900 kr (ex moms) + utkörningsavgift*

Slut- eller trestegsbesiktning

Som del i det egna kvalitetsarbetet, samt som mervärde och trygghet för beställare utför vi besiktningsuppdrag i olika omfattning på uppdrag av entreprenörer. I de fall beställaren gnisslar om utförandet kan en slutbesiktning föra uppdraget över mållinjen, utan att passera den snåriga tvist-fällan. Även om alla våra uppdrag ovillkorligen vilar på opartiskhet anpassar vi uppdragets innehåll och omfattning efter behov. Våra besiktnigar redovisas i tydliga och lättbegripliga utlåtanden med stöd av fotodokumentation. 

Pris: avtalspris

*utkörningsavgift, för varje platsbesök debiteras en särskild utkörningsavgift enligt zonindelning: zon 1 (innanför tullarna 295 kr) zon 2 (15 km från city 395 kr) zon 3 (Stockholms län 495 kr)

Kontakta oss