Branschregler

Vi har sammanställt en lista på vanliga frågor och svar kring branschregler.

Branschregler

Vad är branschregler?

Idag finns det flera branschorganisationer som tagit fram branschregler för hur man bygger badrum. Branschreglerna för våtrum är ett frivilligt regelsystem.

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV)

Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler. Reglerna är generella och förutsätter arbeten i badrum och utrymmen med liknande fuktbelastning, i bostadsmiljö eller motsvarande. De utgår från arbeten med godkända tätskiktssystem på hela golv- eller väggytor som ska förses med keramiska plattor. Särskilt vid renovering kan dock situationer uppstå då generella regler inte alltid kan tillämpas i sin helhet utan speciella lösningar måste skapas med hänsyn till omständigheterna på platsen. Sådana lösningar bör endast göras efter överenskommelse mellan entreprenör och beställare samt efter samråd med berörda materialtillverkare. 

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) är ett frivilligt regelsystem som måste avtalas. Vid en konsumententreprenad anses dock alltid ett avtal om BBV vara slutet vid anlitande av ett behörigt företag om inte annat avtalats. Ett behörigt företag skall alltid följa BBV om inte annat avtalats. Läs mer på www.bkr.se

Branschregler Säker Vatteninstallation (SVI)

Branschregler Säker Vatteninstallation beskriver hur VVS-installationer ska utföras och dokumenteras.

Syftet är att minimera risken för vattenskador, legionellatillväxt, brännskador och förgiftning samt ge användaren en trygg och säker installation.

Reglerna innehåller dels krav på hur installationen ska utföras men ger även förslag på tekniska lösningar. 

Branschregler Säker Vatten­ installation  är framtagen av VVS-företag tillsammans med myndigheter, försäkringsbolag, byggföretag och tillverkare av VVS-produkter.

Lagkraven för VVS-installationer finns i Plan- och bygglagen och funktionskraven för dessa i Boverkets byggregler. Säker Vatteninstallation är kompetens- och utförandekrav för VVS-installationer. Utförandekraven är baserade på Boverkets byggregler. VVS-installationer, som är utförda enligt branschregler Säker Vatteninstallation, uppfyller alltså kraven i Boverkets byggregler.

Beställare får ett intyg som anger att VVS-installationen är utförd enligt branschreglerna. Intyget är en värdehandling som kan användas vid till exempel försäljning och vid kontakt med försäkringsbolag. Det är enbart auktoriserade VVS-företag som kan lämna intyg om en Säker Vatteninstallation.

Försäkringsbolagen ställer krav på att VVS-installationerna är utförda enligt de branschregler som gällde vid installationstillfället för att försäkringen ska gälla fullt ut. VVS-installationer utförda enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation är att betrakta som fackmässiga. Detta gäller för alla installationer: nybyggnad, ombyggnad och reparation. 

Läs mer på www.sakervatten.se

Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK)

Måleribranschens våtrumskontroll, MVK, drivs av färgtillverkare i samarbete med branschorganisationerna Målariföretagen i Sverige och Sveff (Sveriges Färg och Lim Företagare).

MVK verkar för att företag som målar våtrum ska vara auktoriserade enligt MVKs krav. Det innebär att företagets målare ska ha genomgått MVKs utbildning för "behörig våtrumsmålare" med godkänt resultat. Minst en arbetsledare i företaget ska även ha gått samma utbildning samt en ytterligare arbetsledarutbildning i våtrumsentreprenad. 

MVK verkar för att alla färgproducenters våtrumssystem ska testas och godkännas enligt MVKs regelverk. Branschreglerna är avstämda mot Boverkets föreskrifter och internationella normer för att säkerställa hög kvalitet på utförda våtrumsarbeten. Vidare innehåller branschreglerna allmänna anvisningar för målning av våtrum. Garantitiderna gäller endast för godkända våtrumssystem och om utförandet skett enligt de anvisningar som nämnden tagit fram.

Läs mer på www.vatrumsmalning.se

Golvbranschens VåtrumsKontroll (GVK)

GVK (Golvbranschens VåtrumsKontroll) är en stiftelse som består av organisationer och företag som arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i svenska våtutrymmen. Via GVK ger dessa organisationer och företag tillsammans ut branschregler för tätskikt i våtrum. Det gemensamma målet är att minska vattenskadorna i våra våtutrymmen, då bristfälligt utförda tätskikt i våtrum har medfört stora skadekostnader under årens lopp.

GVKs branschregler Säkra Våtrum ger både hantverkare och beställare praktiska instruktioner för hur man bygger våtrum på rätt sätt. Försäkringsbolag och beställare kan också jämföra ett utfört arbete med branschreglerna för att se om arbetet håller måttet.

GVKs branschregler för tätskikt i våtrum utgör grunden till problemfria och vattensäkra våtrum. Reglerna är det juridiska fundamentet som försäkringsbolag, beställare och hantverkare kan luta sig mot för att säkra att ett våtrumsarbete utförs lagenligt och fackmässigt. De hjälper också fastighetsägare att göra bra beställningar, både av material och av entreprenör. Branschreglerna tillämpas vid så kallade tunnskiktskonstruktioner och gäller för badrum, toalett och tvättstuga. De är en praktisk tillämpning av Boverkets Byggregler och harmoniserar med Säker Vatteninstallation, AMA Hus och AMA VVS & Kyl.

Läs mer på www.gvk.se

Är det ett lagkrav att man måste följa branschreglerna?

Branschreglerna för våtrum är ett frivilligt regelsystem. För att dessa skall gälla måste reglerna avtalas mellan beställare och byggföretag. Branschreglerna uppfyller de tvingande regler som finns i Boverkets byggregler. Genom branschreglerna blir dock kravet på arbetets utförande högre. Branschreglerna har en stark ställning på marknaden och de är man i allmänhet refererar till när man ska bedöma fackmässigheten av ett våtrumsarbete. Detta kan till exempel medföra att en domstol i en tvist utgår från branschreglerna även om dessa inte har föreskrivits. 

Varför är det så viktigt att följa branschreglerna, det är ju bara rekommendationer?ma

Konsekvenserna av ett utfört arbete som inte uppfyller branschbestämmelserna för våtrum (BBV) eller branschbestämmelser för VVS-installationer (Säker Vatten) kan förutom den ökade risken för skador även innebära utebliven ersättning vid en försäkringsreglerad skada eller reducerat värde vid försäljning av bostaden.

Idag är det ett krav hos de flesta stora välkända försäkringsbolag att arbeten i våtrum ska vara utförda i enlighet med gällande byggnormer och uppfylla gällande branschregler vid tidpunkten för uppförandet.

Vad kräver mitt försäkringsbolag?

Dessa uppgifter har vi hämtat in 2019. För att veta exakt vad som gäller bör du undersöka de aktuella villkoren hos ditt försäkringsbolag. 

Dina Försäkringar

”Försäkringen ersätter skada som orsakas av vätska eller ånga som oberäknat strömmat ur från   Våtrum som är byggt enligt den byggnorm och de branschregler som gällde vid installations-, reparations-, renoverings- eller byggndastillfället.”

Folksam

”Vi ersätter om egendom skadas av vatten, olja, annan vätska eller ånga som oberäknat strömmar ut från:
badrum, duschrum eller tvättstuga som har golvavlopp och som försetts med vattentät skikt enligt gällande byggnorm/branschregler vid tidpunkten för uppförandet/reparationen.”

Gar-Bo

”Om arbeten inte utförts enligt nedanstående definitioner är de sannolikt inte fackmässigt utförda
Tätskikt i våtrumTätskikt och ytskikt i våtrum skall vara utfört av behörig personal och enligt anvisningar från GVK1, BBV2 eller MVK3. VVS-installation skall utföras av auktoriserad VVS-installatör och enligt ”Branschregler säker vatteninstallation.”

IF Skadeförsäkring

”Skada av vätska eller ånga som oberäknat strömmat ut från badrum, duschrum eller annat våtutrymme som har golvbrunn och som är byggt enligt den byggnorm och de branschregler samt branschens råd och anvisningar som gällde vid byggndas- eller installationstillfället.”

Våtrum som är byggt enligt den byggnorm och de branschregler som gällde vid installations-, reparations-, renoverings- eller byggndastillfället.”

Länsförsäkringar

”Försäkringen gäller för skada av vätska eller ånga som oberäknat strömmat ut från badrum, duschrum, tvättstuga eller annat våtutrymme inomhus som har golvbrunn och som är byggt enligt de bygg- och branschregler samt tillverkarens råd och anvisningar som gällde vid byggnads- eller installationstillfället.”

Vad innebär avvikelser från branschreglerna?

Avvikelser från branschregler innebär avsteg från de regelverk som finns. Särskilt vid renovering kan situationer uppstå då generella regler inte alltid kan tillämpas i sin helhet utan speciella lösningar måste skapas med hänsyn till omständigheterna på platsen. Sådana lösningar bör endast göras efter överenskommelse mellan entreprenör och beställare samt efter samråd med berörda materialtillverkare. Alla avvikelser ska noga dokumenteras och tydlig framgå i slutdokumentationen.

Vad innebär det att en badrumsrenovering är fackmässigt utförd?

Av byggbranschens allmänna bestämmelser (AB/ABT) och av Konsumenttjänstlagen 1985:716 framgår att näringsidkare ska utföra arbetet fackmässigt. Fackmässighet innebär bland annat att entreprenören ansvarar för att tjänsten utförs på ett sätt som man kan kräva av en normalt kunnig och skicklig fackman samt att alla installationer görs enligt leverantörens monteringsanvisning.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller kanske bara ställa en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss