Badrumsbesiktning

Det renoveras som aldrig förr men trots det tycks mängden fuktskador samt bygg- och utförandefel inte minska. 90% av de badrumsrenoveringar och nybyggda badrum som vi besiktigar har utförts av behöriga entreprenörer men närmare 70% av badrummen underkänns vid en slutbesiktning.

Fel, brister och skador i byggandet kostar miljarder kronor varje år, bedömer Boverket i en ny rapport. De vanligaste felen är vatten- och fuktskador. Räknas olika indirekta följdeffekter med i kostnaderna av bygg- och utförandefelen så beräknas kostnaderna till 83-111 miljarder kronor per år. Syftet med en badrumsbesiktning är att i ett tidigt skede uppmärksamma eventuella brister och fel som ofta går att avhjälpa med enkla medel. Om felen inte upptäcks förrän ordentlig skada skett så kan det innebära höga kostnader. Besiktningen ger även en kvalitetssäkring som gör att du som kund kan känna dig säker på att entreprenaden är korrekt utförd och uppfyller gällande krav och branschregler för våtrum samt Säker Vatten installation.

12% av våtrummen har byggskador

Försäkringsbolaget Gar-Bo har sammanställt statistik över en längre period om var skador i våtrummen inträffar. Statistiken är baserad på fem tusen anmälda skador mellan åren 2010 och 2015. Under perioden anmäldes tolv procent byggskador i våtrum och en skadeproblematik som enligt Gar-Bo ökar är plattsläpp i våtutrymmen och i “torra” utrymmen.

Gar-Bo listade följande fel som vanliga i våtrummen:

  • Bristfälligt tätskikt med läckage.
  • Bristfälligt fall mot golvbrunnen.
  • Kakel och klinker släpper från underlaget.
  • Golvbrunnar och rör monterade för nära väggar. 
  • Sprickor i kakel och klinker.
  • Brunnsmanschetten är felaktigt installerad.
  • Tätskiktsuppvik saknas mot tröskel och karm.

Brister i yt- och tätskikt är vanligast i våtrummen

Anticimex presenterar i rapporten Nybyggda hus! statistik över 979 överlåtelsebesiktningar som gjordes på nybyggda hus under år 2016. Av dessa hade 966 brister och fel i våtrummen som kunde leda till skada. I rapporten nämner även Anticimex att många av husen som besiktigades hade fler än ett våtrum. Fler än ett av dessa uppgavs ha brister eller fel.

Sett över samtliga år var de vanligaste bristerna och felen i våtrummen yt- och/eller tätskiktsrelaterade. Brister relaterade till golvbrunnarna och golvlutningen är också vanligt förekommande. Brister relaterade till ventilationen, ej utbytbara detaljer och rörgenomföringar var inte vanligt förekommande.

Inte materialet som är boven

Fem försäkringsbolag har gått samman i en samverkansgrupp med anledning av det fortsatt stora antalet fuktskador i svenska hushåll som regleras av försäkringsbolagen. En av slutsatserna som nåtts i gruppen är att materialet inte är boven. Orsaken är hur arbetet utförs. En åtgärd för att minska antalet fuktskador är att hantera avvikelser så snart de upptäcks. Gruppen konstaterade också att konsumenterna saknar tillräcklig kompetens för att kravställa och kontrollera entreprenaden.

Flest klagomål på hantverkare

Konsumentverket har sedan år 2005 sammanställt statistik över klagomål som anmäls till landets konsumentvägledare. Under år 2018 stod hantverkartjänster för åtta procent av de drygt 120 000 klagomål som anmäldes till Konsumtenverket och konsumentvägledarna. De vanligaste orsakerna till klagomålen är renoveringar som drar ut på tiden, att uppdragen inte utförts enligt överenskommelse samt att arbetena medfört högre kostnader än avtalat.

Skadeståndsskyldig gentemot grannar och BRF

En fuktskada i ett flerbostadshus påverkar ofta grannar och hela bostadsrättsföreningen. Du som äger ditt boende är skyldig att underhålla och förebygga skador i bostaden. Har du ett badrum som genom felaktigt utförd renovering eller undermåligt underhåll genererar en vattenskada som medför kostnader för andra i fastigheten riskerar du att bli skadeståndsansvarig

Av bostadsrättslagen 7 kap 12 § följer att bostadsrättshavaren på egen bekostnad skall hålla bostaden i gott skick om inte annat bestämts i stadgarna. Underhållsåtgärder för badrum såsom renovering efter att den tekniska livslängden passerat åvilar i normalfallet medlemmen. Om bostadsrättshavaren försummar sitt underhållsansvar så att risk för skada på bostadsrättsföreningens egendom uppstår får föreningen med stöd av bostadsrättslagen 7 kap 12a § i vissa fall avhjälpa brister och skador på medlemmens bekostnad.

Vänta inte tills du får en skada

Har du råd att välja bort en kvalitetsgranskning av ditt badrum? Oavsett om du har renoverat själv eller om du anlitat en behörig entreprenör så kommer ditt försäkringsbolag i händelse av en skada utreda skadeorsaken. Alla försäkringsbolag har samma princip i sina villkor: försäkringen täcker endast sådant som är oförutsett. För att försäkringsbolaget fullt ut ska ersätta en fuktskada krävs det att byggnationen eller renoveringen är fackmässigt utförd samt att den uppfyller gällande branschregler. Annars kan skadan inte sägas vara oförutsedd. Detsamma gäller för äldre badrum där det finns synliga brister såsom sprickbildningar, hål eller andra skador på ytskikt eller tätskikt. Det är alltså högst sannolikt att du som konsument kommer belastas med kostnaderna för att avhjälpa skadan om entreprenaden inte uppfyllt kraven och regelverken.

Genom att besiktiga ditt badrum kvalitetssäkrar du inte enbart renoveringen och säkerställer att arbetet utförs korrekt. Besiktningen för med sig ett antal fördelar för din badrumsrenovering och ditt färdigställda badrum.

Vi listar några:

Kompetens

Genom att anlita ett besiktningsföretag skaffar du dig den kompetens som krävs för att säkerställa arbetets utförande och riktighet.

Kostnader

Genom att anlita ett besiktningsföretag kan du undvika omotiverade tilläggskostnader och felaktigt utfört arbete under badrumsrenoveringen.

Framtidssäkrat

Genom att anlita ett besiktningsföretag kan du förebygga de risker som kan leda till framtida skador och kostnader.

Mervärde vid försäljning

Genom att anlita ett besiktningsföretag får du ett oberoende utlåtande om ditt badrums status. Vid en försäljning har det i princip blivit standard att intressenterna efterfrågar kvalitetsdokument och intyg för badrummen. Ibland saknas dock dokumentationen eller så är den inte komplett. Ett besiktningsutlåtande kan ge extra trygghet åt köparen och därmed öka värdet vid en försäljning då ett oberoende besiktningsföretag som är specialiserade på badrumsbesiktning har granskat badrummet och säkerställt att allt är korrekt utfört.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller kanske bara ställa en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss