Behandling av personuppgifter (GDPR)

Från den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att tillämpas. Det är ett gemensamt regelverk för hela EU som kallas GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL).

Den nya förordningen är till för att stärka skyddet för privatpersoner när personuppgifter behandlas. All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande krav som anges i GDPR. Kraven innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål som inte är alltför allmänt hållna och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål och inte heller sparas längre än nödvändigt. Den som behandlar personuppgifter ska kunna visa att kraven följs.

Vad är en personuppgift?

Enligt GDPR är personuppgifter bland annat upplysningar om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras via till exempel namn, identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter eller en eller flera andra faktorer som är specifika för den fysiska personen.

Personuppgifter som Badrumsbesiktningar Stockholm AB behandlar

De personuppgifter vi behandlar om dig kan vara: för- och efternamn, adress, kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och andra personuppgifter beroende på vad ditt ärende gäller. Det finns alltid ett relevant skäl till att vi hanterar information om dig, det som kallas rättslig (laglig) grund. Vad som menas med rättslig grund anges i artikel 6 i GDPR. I Badrumsbesiktningar Stockholm ABs dataskyddspolicy kan du läsa mer om några grundläggande principer vid myndighetens hantering av personuppgifter.

Varifrån får vi dina uppgifter?

I de flesta fall är det du själv som skickar dina personuppgifter till oss i samband med en bokning av besiktning, en fråga eller ett annat ärende.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter, oavsett om det sker personligen, via telefon eller över Internet, och inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Badrumsbesiktningar Stockholm AB gör sitt yttersta för att vidta lämpliga och adekvata åtgärder för att förhindra och minimera riskerna för obehörig tillgång till och förvanskning av dina personuppgifter.

Allmän datainsamling

Vid besök på badrumsbesiktningar.se kan webbplatsen använda viss teknik för att samla in personuppgifter som till exempel adress för internetprotokoll (IP-adress), operativsystem och webbläsare.

Var behandlas dina uppgifter?

Badrumsbesiktningar Stockholm AB och våra leverantörer behandlar dina personuppgifter inom EU/EES.

Rättelse

Om någon uppgift visar sig vara felaktig har du rätt att begära att få den rättad. Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter, samt att invända mot vår behandling. Kontakta oss för hjälp med detta.

Radering

Du kan begära radering av personuppgifter som vi behandlar om dig om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats. 

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Du har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvarig

Badrumsbesiktningar Stockholm ABs organisationsnummer: 559016-9529

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller kanske bara ställa en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss