Fukt- och vattenskador

Varje år sker fuktskador i Sverige för ca 10 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 27 miljoner kronor per dag. Vatten som tränger in i en träkonstruktion kan ge upphov till mögel, svampangrepp och röta, så kallade mikrobiella skador. Dålig lukt och i vissa fall giftig luft kan vara följden av denna typ av skador. En stor del av dessa skador går att undvika om våtrummen byggs och renoveras enligt de regelverk som finns.

Vanliga skadeorsaker i badrum

Läckage vid golvbrunn

Felaktigt anslutet tätskikt, felaktigt utskuren brunnsmanschett, felaktigt monterad klämring eller läckage i anslutningen mellan plastbrunn och gjutjärnsrör är de klart vanligaste orsakerna till fuktskador i badrum. Gamla uttjänta brunnar och avsaknad av tätskikt är också mycket vanliga orsaker till skador.

Läckage vid rörskarvar och kopplingar

Rörinstallationer är den näst vanligaste anledningen till fuktskador. Inte minst är felaktigt utförda och dolda rörinstallationer ett stort riskområde, där droppläckage kan pågå under lång tid utan att det uppmärksammas. Otätade slitsar och avsaknad av skvallerrör (läckageindikering) är även det vanligt.

Läckage vid dolda avloppsanslutningar och skarvar

Avloppsrören ligger som regel helt dolda i golv och väggar. Där kan små läckage uppstå antingen genom att rören är bristfälligt installerade eller dåligt förankrade, eller på grund av att sprickbildningar uppstår till följd av ålder eller rörelser i konstruktionen. Små läckage kan under lång tid fukta upp ett trä- eller betongbjälklag med stora skador som följd.

Läckage vid tätskikt, skarvar och genomföringar

Vätskebaserat tätskikt, rollat tätskikt, gummidispersion, tätskiktsmassa. Det finns många benämningar på det flytande tätskikt som vanligen appliceras med roller. Detta är det klart mest fuktskadedrabbade tätskiktssystemet till följd av ett ojämnt eller för tunt applicerat tätskikt.

De svaga punkterna för membrandukar (tätskiktsfolie) är skarvar och genomföringar. Länsförsäkringars beställda funktionsprovning av tätskiktssystem för våtutrymmen visar att även godkända foliesystem som är korrekt monterade kan läcka. 

Läckage vid felaktigt placerade rör och genomföringar

Rörledningar i golv, rördragningar och serviceluckor (inspektionsluckor) i anslutning till dusch- och bad är tydliga riskområden för läckage och fuktskador. Anledningen är att dessa genomföringar är svåra att täta.

Läckage i innerhörnor

I badrum beklädda med plastmatta utgör mattan själva tätskiktet till skillnad från keramikbeklädda badrum där tätskiktet monteras dolt bakom keramikplattorna. Det finns flera betydande fördelar med plastmatta, framför allt att tätskiktet kan inspekteras även efter att badrummet färdigställts. Det kan dock finnas otätheter i mattskarvarna, främst i innerhörnen, som inte går att urskilja med blotta ögat.

Hur upptäcks en fuktskada?

Hur en fuktskada kan upptäckas beror naturligtvis på vilken typ av skada som uppstått. Vissa skador uppenbarar sig tydligt medan andra kan vara dolda bakom konstruktionen. Var uppmärksam på lukter och färgskiftningar på ytskikt som angränsar till badrummet, exempelvis taket på våningen under badrummet och intilliggande väggar. Om en plastmatta eller kakel- & klinkerplattor släpper från underlaget är det inte sällan fuktrelaterat. Är rörledningarna i ditt badrum inbyggda i väggarna bör du med regelbundenhet öppna inspektionsluckor och syna dolda utrymmen och anslutningar.

Upplever du irritationer i luftvägar eller ögon när du är i bostaden eller badrummet kan det vara en markör för att det finns mögelsporer (emissioner) i luften. Svarta prickar eller fläckar på väggarna i badrummet tyder på en hög fuktnivå i rumsluften och i ytskiktet vilket bland annat kan bero på undermålig ventilation.

Fuktmätning, indikering och fuktutredning

Det är inte helt okomplicerat att mäta fukt i ett modernt badrum eftersom det naturligt förekommer fukt i golven och väggarnas ytskikt. Vid en fuktindikationsmäting kan fuktskillnader i hela konstruktionsskiktet mätas vilket tillsammans med andra omständigheter och ett visst mått av erfarenhet utgöra grunden för en bedömning av oönskad fuktpåverkan. En komplett fuktutredning medför ofta att ett förstörande ingrepp behöver göras i syfte att komma åt bakomliggande byggnadsdelar.

Agera alltid skyndsamt vid misstanke om läckage. I organiskt material såsom trä, kartonggips och spån kan mikrobiella skador uppstå så tidigt som en dryg vecka efter att det blivit fuktigt. Ju längre tid fukten får på sig att spridas utanför badrummet, desto mer omfattande blir saneringen och återställningen av skadan. Mikrobiella skador kan dessutom vara hälsovådligt på både kort och lång sikt. Allergier, astma, irritation i ögon och hals är några symptom på exponering av toxiner från mikrobiell tillväxt.

Vem betalar för fuktskadan?

Vem som betalar för fuktskadan beror bland annat på skadeorsaken. I bästa fall omfattas skadan av ett försäkringsskydd. I bostadsrätter är det som regel medlemmens hemförsäkring med bostadsrättstillägg och föreningens fastighetsförsäkring som reglerar skadan. Skador som beror på utförandefel vid en renovering eller att gällande bygg- och branschregler inte uppfyllts omfattas normalt inte av fullt ett försäkringsskydd. Det är ett av flera goda skäl till att alltid låta en opartisk och kunnig besiktningsman kvalitetssäkra badrumsrenoveringen.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller kanske bara ställa en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss