Hantverkare

Vi har sammanställt en lista på vanliga frågor och svar kring hantverkare.

Hantverkare

Vad bör man tänka på när man anlitar och skriver avtal med en entreprenör?

Upprätta om möjligt alltid ett skriftligt avtal där ni så noggrant som möjligt går igenom vilka arbeten som skall utföras, materialval, tid för arbetet samt pris och betalningsvillkor. Med ett noggrant utformat avtal minskas risken för oenighet om vad som blivit överenskommet. Använd gärna Hantverksformuläret vid upprättandet av avtalet. Formuläret går att ladda ner hos Konsumentverket.

Vid avtal mellan entreprenör och enskild konsument är det alltid konsumenttjänstlagen som gäller.

Vad innebär BKR, GVK och Säker Vatten-auktorisation?

Att entreprenören har särskild utbildning i regelverket kring tätskikt och VVS-installationer och utför arbetet i enlighet med gällande branschregler. Många försäkringsbolag ställer som krav att renoveringar ska utföras enligt branschregler för våtrum och VVS-installationer. Väljer du att anlita en auktoriserad entreprenör gäller automatiskt branschreglerna för din renovering, om ni inte uttryckligen avtalar annat.

Varför är det så stor skillnad på kostnaden för badrumsrenovering mellan olika entreprenörer?

Det finns många anledningar till att kostnaden för en badrumsrenoveringen skiljer sig åt mellan olika leverantörer. Behörig och utbildad personal med kollektivavtalsenliga löner och försäkringar genererar en högre timkostnad än annan personal. Enskilda hantverkare har lägre kostnadsmassa än större verksamheter som å andra sidan kan ha en struktur för kundomhändertagande och eftermarknadsåtgärder.

För enkelhetens skull använd tidigare erfarenheter och referenser, och reflektera över om det ligger något i den välbekanta klyschan “Du får vad du betalar för”. Vi kan i alla fall konstatera att dyrast inte alltid är bäst. Likaså att billigast sällan bäst det heller.

Måste man anlita ett behörigt företag?

Nej, det finns inte krav genom lagar, förordningar eller annat som tvingar dig att anlita ett våtrumsbehörigt företag. Försäkringsbolagen kräver, för att ge försäkringsskydd, att badrummet är fackmässigt utfört. I BBR (Boverkets byggregler) finns bestämmelser som ska följas, men inte vem som ska utföra dem. Det enda som är reglerat genom lag är el-installationer, där det finns krav på vem som får utföra vissa elarbeten. Så, slarva inte med vem som utför el-arbeten.

Vad innebär ett auktoriserat VVS-företag?

Ett auktoriserat VVS-företag har ett skriftligt åtagande om att följa branschreglerna för Säker Vatteninstallation och utföra VVS-installationer enligt branschreglerna. Företaget förbinder sig att säkerställa att alla VVS-montörer och all arbetsledande personal har giltig branschlegitimation. Företaget ska ha minst en anställd VVS-montör med branschlegitimation. Företaget förbinder sig också att följa gällande uppförandekod.

Auktoriserade VVS-företag har:

  • Enligt ett skriftligt åtagande förbundit sig att följa branschreglerna.
  • Anställd personal med dokumenterade kunskaper om gällande bygglagstiftning.
  • VVS-montörer och arbetsledande personal med branschlegitimation.
  • Gällande ansvarsförsäkring, är godkänd för F-skattsedel och är momsregistrerade.
  • Förbundit sig att följa uppförandekoden för auktoriserade VVS-företag.

Det är endast auktoriserade VVS-företag som:

  • Kan utfärda intyg om att VVS-installationen har gjorts enligt branschregler Säker Vatten-installation.
  • Får marknadsföra sig som ”Auktoriserat VVS-företag” och använda tillhörande logotyper.

Alla auktoriserade VVS-företag redovisas på www.sakervatten.se.

Kan vem som helst utföra el-arbeten?

För elinstallationer gäller Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Svensk Standard (SS 436 40 00) beskriver i avsnitt 701 de särskilda regler som gäller för elinstallationer i badrum. För installationer som kan utsättas för väta eller vattenbespolning finns krav på kapslingsklass, IPX (1-9). I fuktiga utrymmen ska som lägst klass IPX1 användas. Eluttag ska inte monteras i område 0, 1 eller 2. Fasta elinstallationer får endast utföras av hos Elsäkerhetsverket godkänt installationsföretag. Utförda arbeten såväl som provningar före el-installationen tas i bruk ska dokumenteras och redovisas.

Vad kan man kräva av ett behörigt företag anslutet till BKR?

Av ett BKR-anslutet företag kan man kräva att de arbetar efter Byggkeramikrådets branschregler, BBV. Detta innebär användande av godkända tätskiktssystem, i övrigt lämpliga materialval och konstruktioner samt egenkontroll enligt BBV, pkt 9.3. Entreprenören ska till beställaren lämna ett ifyllt kvalitetsdokument tillsammans med monteringsanvisningar för använda tätskiktssystem.

Alla behöriga företag redovisas på www.bkr.se.

Vad innebär ett behörigt företag BKR?

Ett behörigt företag har genomgått Byggkeramikrådets (BKRs) kurser för plattsättare och arbetsledare och har därigenom fått utbildning i hur man arbetar enligt Byggkeramikrådets branschregler BBV. Behörigheten ger rätt att utfärda BKRs kvalitetsdokument vilket är en värdehandling som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt när det gäller underlag och tätskiktssystem enligt BBV.

Kan ni hjälpa vid val av hantverkare?

När du bestämt dig för två eller tre finalister kan vi hjälpa dig med det sista, det vill säga en sakkunnig granskning av de tilltänkta entreprenörernas försäkringar, behörigheter, underentreprenörer, bolagshistorik (tidigare konkurser, betalningsförelägganden tvister, etc), svartlistningar, FA-skatt, momsregistrering, domstolsärenden, löner m.m i syfte att veta mer om vem som planeras att anlitas som entreprenör.

När vi genomfört vår granskning kommer det vara enkelt för dig att välja rätt företag.

Kan ni rekommendera några hantverkare?

Nej, men vi rekommenderar att du väljer hantverkare med omsorg. Det är viktigt att anlita en hantverkare som har alla behörigheter som krävs, har god ekonomi, inga anmärkningar, tidigare konkurser eller reklamationsärenden. Ta gärna in flera offerter och jämför. Först då kommer du se vilka som är seriösa. Välj inte lägst pris, utan välj den som du tror är duktigast och har bäst förutsättningar att bygga ditt drömbadrum. Kolla upp företaget och läs omdömen. Be om att få ringa flera av deras senaste kunder.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller kanske bara ställa en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss