Vanliga frågor

Vi har sammanställt en lista på vanliga frågor och svar kring allt som gäller badrumsbesiktning.

Vanliga frågor

Besiktigar ni äldre badrum?

Vi besiktigar både nya samt äldre badrum. Läs mer om våra besiktningar under tjänster.

Går det att lägga in golvvärme i badrummet utan att renovera allt?

Enligt branschregler ska golvvärme monteras under tätskiktet. Det är normalt inte möjligt att i efterhand montera golvvärme.

Är det godkänt att bygga in rören i väggen?

Ja, så länge det utförs på rätt sätt och med rätt material så är det godkänt enligt såväl byggregler (BBR) som branschregler (Säker Vatten).

Hur vet jag om det finns asbest i mitt badrum?

Det vet du inte. Och för guds skull, chansa inte. Lungcancer, asbestos, astma och annat obehagligt kan bli konsekvensen av slarv med asbestsanering. Badrum eller konstruktioner uppförda före 1976 kan innehålla asbest i fästmassa, kakelfog, plastmattor, lim, rörtätningar, packningar m.m. Gör en asbestanalys, det kostar dig 500-1500 kronor. Sen vet du. Bland annat IVL.se och ALSglobal.se gör analyser i Stockholmsområdet.

Vad innebär byte av grodan?

De liggande spillvattenledningarna (avloppsrören) i badrummet som ansluter till den vertikala stammen kallas grodan. Att "byta grodan" betyder alltså att alla avloppsrör byts fram till vertikal stam. Om du bor i en bostadsrättsförening kan det finnas ett bidrag från föreningen som delfinansierar bytet.

Måste man ha tätskikt i tvättstuga och gästtoalett?

Tvättstuga, gästtoalett samt rum med vv-beredare skall förses med tätskikt på golvet. Tätskiktet viks upp 50 mm på väggen. På väggen behöver man inte tätskikta.

Kan man byta enstaka plattor?

Enligt branschreglerna finns det inga hinder för byte eller reparation av tätskikt under förutsättning att tätskiktstillverkaren har testade och godkända metoder för det. Här måste man säkerställa att ett nytt tätskikt blir korrekt applicerat om det följer med den bortmejslade plattan samt att det nya får ett överlapp mot det befintliga tätskiktet i enlighet med tätskiktstillverkarens anvisningar. Detta är en komplicerad operation som inte alltid går att utföra. Det finns dock inget generellt förbud mot att bryta och reparera ett tätskikt.

Kan man sätta ett nytt lager keramik ovanpå den gamla keramiken?

Det kan fungera men är egentligen en fråga om materialval och skall därför alltid stämmas av med materialtillverkaren. På väggar i våtutrymmen måste man säkerställa att den bakomliggande konstruktionen kan bära den dubbla vikten keramik. Metoden innebär inte en renovering i ordets rätta bemärkelse men får betraktas som ett vedertaget alternativ för kosmetiska förändringar.

Viktigt: om denna metod används för att rätta till ett bakfall så är inte problemet löst i grunden. I branschreglerna framgår tydligt att golvlutning mot avlopp skall finnas såväl i underlag för tätskikt som i ytskiktet.

Kan man åtgärda bakfall eller dåligt fall med nytt lager klinker ovanpå den befintliga?

Svaret är nej. Det går ej att rätta till bakfall genom att montera ett nytt lager klinker ovanpå det befintliga. I branschreglerna framgår tydligt att golvlutning mot avlopp skall finnas såväl i underlag för tätskikt som i ytskiktet.

Varför måste äldre brunnar bytas när våtrummet renoveras?

1990 förändrades förfarandet när det gäller provmetoder och krav för typgodkännande av golvbrunnar. Bl.a. blev de anpassade för anslutning till moderna tätskiktssystem för keramik. De godkända tätskikten är även prövade mot typgodkända golvbrunnar. Därför skall alltid brunnar äldre än från 1990 bytas vid renovering. Liksom givetvis alla brunnar som är defekta på något sätt.

Måste jag byta ut min golvbrunn?

Det beror på golvbrunnens ålder och i vilket skick den är. Golvbrunnar äldre än 1990 måste bytas ut vid en badrumsrenovering. Liksom givetvis alla brunnar som är defekta på något vis. Om man inte kan avgöra hur gammal golvbrunnen är rekommenderar vi att man byter ut den.

Kan man ha målade väggar i badrum?

För målade ytskikt finns särskilda branschregler upprättade av MVK (Måleribranschens Våtrumskontroll). Det bör redovisas separat vilket tätskiktssystem som använts för målade väggytor och hur övergång mellan olika tätskikt har utförts. Observera att målade ytskikt normalt inte ska utföras på tätskiktsfolie, bland annat på grund av risk för sprickbildning i ytskikten.

Vad är bomljud?

Så kallat bomljud beror ofta på att luft och håligheter förekommer mellan platta och underlag. Felet kan få flera konsekvenser, så som att fogar eller plattor sprickor eller att plattor släpper från underlaget.

Måste badrummet utföras med fall?

Golvlutning mot golvavlopp ska utföras såväl i underlaget för tätskikt som i ytskiktet. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet. På golvytor som regelmässigt utsätts för vattenbegjutning, i anslutning till golvbrunnen, i duschdelen och under badkar ska golvlutning utföras i intervallet 1:50-1:150 (20 mm/m-7 mm/m). Golvlutning ska utföras i intervallet 1:100-1:200, (10 mm/m-5 mm/m) i de delar av utrymmet som delvis blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. (Byggkeramikrådets branschregler BBV 14:1)

Alternativ golvlutning kan avtalas. Överenskommelse om alternativ golvlutning ska alltid noteras i Kvalitetsdokumentet, bilaga A. Observera att största tillåtna lutning enligt Boverkets byggregler, 6:5335, är 1:50 (20 mm/m) i ytskikt med anledning av ökad halkrisk.

Vad är legionella?

Ledningar för varmt och kallt tappvatten ska vara monterade så att de inte kommer i kontakt med varandra. Detta för att förhindra värmeöverföring mellan ledningarna. Tappvattenledningar i schakt, kopplingslådor och bjälklag, där temperaturen kan bli högre än rumstemperaturen, ska utformas så att den beräknade temperaturen på stillastående kallvatten inte blir högre än 24 grader på 8 timmar.

Vad är avvikelser?

Utföranden som inte uppfyller branschbestämmelser för våtrum (BBV) eller branschbestämmelser för VVS-installationer (Säker Vatten) ska avtalas mellan beställare och entreprenör före arbetet påbörjas. I konsumententreprenader ska entreprenören avråda från utföranden som avviker från branschreglerna och informera om vilka konsekvenser avvikelsen kan leda till, exempelvis utebliven ersättning vid en försäkringsreglerad skada, reducerat värde vid försäljning av bostaden eller om fastighetsägaren i efterhand ifrågasätter utförandet.

Om konsumenten ändå beställer det avvikande utförandet ska överenskommelsen dokumenteras av entreprenören, varav ett exemplar ska lämnas till beställaren. Avvikelser ska även dokumenteras i kvalitetsdokument och intyg för Säker Vatten.

Kan jag installera tvättmaskin i kök eller garderob?

Tvättmaskin ska placeras i utrymme med golvbrunn. Tvättmaskin kan placeras i kök om det finns vattentätt underlag på golvet under tvättmaskinen, kombinerat med vattenfelsbrytare eller med golvbrunn och vattenlarm. Vattenanslutning till tvättmaskin ska ha avstängningsventil med manöveranordning som är synligt placerad och lätt åtkomlig.

Vad är läckageindikering, även kallat skvallerrör?

Fogar på tappvattenledningar ska vara placerade så att de är utbytbara och så att eventuellt utläckande vatten enkelt kan upptäckas. Detta görs med läckageindikering. En ledning eller ett s.k skvallerrör som placeras för att indikera eventuellt utläckande vatten. 

Läckageindikering ska mynna ut i rum med vattentätt golv, dock inte i plats för bad eller dusch. Invändig diameter på ledning för indikering av läckage ska vara minst 20 mm. Utloppet från en sådan ledning ska inte placeras närmre än 60 mm från golvets eller intilliggande väggs tätskikt. Fördelarskåpet eller installationsschaktet ska vara rengjort så att indikering för läckage inte riskerar att sättas igen.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller kanske bara ställa en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss