Badrumsrenovering

Det investeras både mycket tid, energi och pengar i en badrumsrenovering. Men vad kostar i snitt en badrumsrenovering, vilka lagar och regler måste man förhålla sig till och vad mer är viktigt att veta inför en renovering? Vi har svaren på de vanligaste frågorna kopplat till en badrumsrenovering.

Som regel är renovering av kök och badrum bland det dyrast man kan göra i en bostad och de är därmed de rum som värderas högst. En undersökning gjord av Sifo på uppdrag av fastighetsmäklaren Bjurfors visar att hela 49% av svenskarna kan tänka sig att betala extra för ett nyrenoverat badrum. Statistik från Boverket visar att 19% av svenskarna bor i hus med synlig fukt eller mögel. Siffran över antalet dolda fuktskador kan tänkas vara betydligt högre. En äldre rapport gjord av Anticimex (2011) visar att ett av fyra badrum riskerar fuktskador. Badrumsbesiktningars egen statistik, baserad på utförda besiktningar från år 2016 till år 2019, visar att cirka tre av fyra (närmare 70%) badrumsrenoveringar underkänns vid en slutbesiktning med anledning av fel och brister.

Det är inte bara äldre badrum som drabbas av skador. Nyrenoverade men felaktigt utförda badrum står för en betydande andel av alla fuktskador. Det finns alltså mycket goda skäl att investera i en väl utförd badrumsrenovering och att investera i en badrumsbesiktning. Var noga i valet av entreprenör och anlita en kunnig besiktningsman som säkerställer kvaliteten i det utförda arbetet.

Badrumsrenovering - de vanligaste frågorna

Hur mycket kostar en badrumsrenovering?

Det beror naturligtvis på en mängd faktorer, såsom badrummets storlek, renoveringens omfattning och inte minst var i landet arbetet ska genomföras. Ett riktpris för ett normalstort badrum på tre till fem kvadratmeter som renoveras i normal omfattning i Stockholm med omnejd är cirka 100 000 till 200 000 kronor om det utförs av en VVS- och våtrumsbehörig entreprenör. Riktpriset är brutto exklusive ROT-avdrag samt exklusive inredning och sakvaro

Varför är det så stor skillnad på kostnaden för badrumsrenoveringen mellan olika entreprenörer?

Det finns många anledningar till att kostnaden för en badrumsrenoveringen skiljer sig åt mellan olika leverantörer. Behörig och utbildad personal med kollektivavtalsenliga löner och försäkringar genererar en högre timkostnad än annan personal. Enskilda hantverkare har lägre kostnadsmassa än större verksamheter som å andra sidan kan ha en struktur för kundomhändertagande och eftermarknadsåtgärder.

För enkelhetens skull använd tidigare erfarenheter och referenser, och reflektera över om det ligger något i den välbekanta klyschan “Du får vad du betalar för”. Vi kan i alla fall konstatera att dyrast inte alltid är bäst. Likaså att billigast sällan bäst det heller.

Måste man anlita en behörig entreprenör?

Det finns inga krav genom lagar, förordningar eller regler som tvingar dig att anlita ett våtrumsbehörigt företag. Försäkringsbolagen kräver dock att badrummet är fackmässigt utfört för att ge försäkringsskydd. I BBR (Boverkets byggregler) finns bestämmelser som ska följas, men inte vem som ska utföra dem. Det enda som är reglerat genom lag är el-installationer där det finns krav på vem som får utföra särskilda elarbeten.

Vad innebär BKR, GVK och Säker Vatten-auktorisation?

Dessa auktoriseringar innebär att entreprenören har särskild utbildning i regelverken kring tätskikt och VVS-installationer, och utför arbetet i enlighet med gällande branschregler. Många försäkringsbolag ställer krav på att badrumsrenoveringar ska utföras enligt branschreglerna för våtrum och VVS-installationer. Väljer du att anlita en auktoriserad entreprenör gäller automatiskt branschreglerna för din renovering om ni inte uttryckligen avtalat annat.

Varför är det viktigt att följa branschreglerna, de är ju bara rekommendationer?

Branschregler är inte tvingande men har en så stark ställning att det i många avseenden likställs med fackmässigt utförande. Genom att följa branschreglerna uppfylls dessutom kraven i Boverkets byggregler (BBR). Konsekvenserna av ett utfört arbete som inte uppfyller branschbestämmelserna för våtrum (BBV) eller branschbestämmelserna för VVS-installationer (Säker Vatten) är inte bara en ökad risk för skador. Det kan även innebära utebliven ersättning vid en försäkringsreglerad skada samt reducerat värde vid en försäljning av bostaden.

Idag är det ett krav hos de flesta stora försäkringsbolagen att arbeten i våtrum ska vara utförda i enlighet med gällande byggnormer och branschregler vid tidpunkten för uppförandet. För att försäkringsskyddet ska gälla fullt ut så måste branschreglerna följas. 

Vad innebär det att en badrumsrenovering är fackmässigt utförd?

Enligt 4 § i Konsumenttjänstlagen ska en näringsidkare som utför uppdrag åt konsument utföra arbetet fackmässigt. I lagstiftningen står något i stil med att fackmässighet är vad som kan krävas av en normalskicklig, kunnig och seriöst arbetande fackman. I princip ska arbetet utföras i enlighet med gällande bygg- och branschregler, produktens monteringsanvisningar med mera.

Vem är ansvarig om jag får en fuktskada efter en badrumsrenovering?

Entreprenören som utfört badrumsrenoveringen har enligt Konsumenttjänstlagen tio års ansvar för felaktigt utfört arbete. Skulle skadan ha uppkommit genom ett fel gjort av entreprenören, och inom tio år, kan det alltså vara entreprenören som är ansvarig. Det är således en klar fördel att anlita en etablerad entreprenör som funnits i branschen ett antal år och som kan antas vara verksam i ytterligare tio år för att din reklamationsrätt ska vara någonting värd.

Hur lång tid tar en badrumsrenovering?

Hur lång tid en badrumsrenovering kan tänkas ta beror helt på förutsättningarna. Ett normalstort badrum som renoveras i normal omfattning bör ta cirka tre till fem veckor att färdigställa. Det är alltid bra att avtala en tidsgräns för renoveringen som är kopplad till ett förseningsvite. Detta för att renoveringen inte ska dra ut på tiden i onödan.

Går det att lägga in golvvärme i badrummet utan att renovera allt?

Enligt branschregler ska golvvärme monteras under tätskiktet. Det är normalt inte möjligt att i efterhand montera golvvärme.

Är det godkänt att bygga in rören i väggen?

Ja, så länge arbetet utförs korrekt och med rätt material så är det godkänt enligt såväl byggreglerna (BBR) som branschreglerna (Säker Vatten).

Hur vet jag om det finns asbest i mitt badrum?

Det vet du inte. Och för guds skull chansa inte. Lungcancer, asbestos, astma och annat obehagligt kan bli konsekvensen av slarv med asbestsanering. Badrum eller konstruktioner uppförda före år 1976 kan innehålla asbest i fästmassa, kakelfog, plastmattor, lim, rörtätningar, packningar med mera. Gör en asbestanalys, det kostar dig 500 - 1 500 kronor. IVL Svenska Miljöinstitutet och ALS är ett par företag som genomför asbestanalyser i Stockholmsområdet.

Hur länge håller ett badrum?

Det beror på vilken typ av tätskikt som är lagt i badrummet. Normalt anges den beräknade livslängd för ett badrum vara 15 till 25 år. Därefter bör underhållsåtgärder ske i syfte att förebygga skador.

Vad innebär byte av grodan?

De liggande spillvattenledningarna (avloppsrören) i badrummet som ansluter till den vertikala stammen kallas grodan. Att "byta grodan" betyder alltså att alla avloppsrör byts fram till vertikal stam. Om du bor i en bostadsrättsförening kan det finnas ett bidrag från föreningen som delfinansierar bytet.

Är det någon skillnad på kakel, inredning och VVS-produkter från lågprisvaruhusen och en proffsbutik?

Generellt sett, ja. Liksom det finns olika kvalité på bomull till kläder eller komponenter till en bil så finns det olika kvalité på keramiska plattor, inredning och VVS-produkter.

Jag är inte nöjd med min badrumsrenovering. Vad gör jag?

Som konsument har du enligt konsumenttjänstlagen rätt till en felfri tjänst samt att badrumsrenoveringen utförs fackmässigt. I första hand ska du framföra dina synpunkter och klagomål till entreprenören. Om du inte får gehör kan du anlita en besiktningsman för att genomföra en besiktning. Genom besiktningen och besiktningsutlåtandet kan det konstateras vilka fel och brister som föreligger. Med det besiktningsunderlaget har du sedan möjlighet att göra en formell reklamation.

Vilken dokumentation ska entreprenören överlämna efter en avslutad badrumsrenovering?

Det beror på vad som är avtalat för entreprenaden. Som slutdokumentation vid badrumsrenovering krävs oftast följande:

  • Kvalitetsdokument BBV Bilaga A är ett underlag för tätskiktsarbetet och utfärdas av ett behörigt företag anslutet till Byggkeramikrådet.
  • Monteringsanvisning för tätskikt visar vilket tätskitktssystem som använts och hur det har monterats.
  • Säker Vatten intyg. I detta dokument framgår det vilka VVS-installationer som utförts, av vem dem utförts och om det finns avvikelser från branschreglerna. Endast auktoriserade företag ansluta till Säker Vatten kan utfärda intyget.
  • Överenskommelse om avrådan/avvikelser. Om delar av installationerna inte uppfyller gällande branschregler för Säker Vatten-installation ska särskilda överenskommelser avtalas innan arbetet utförs.
  • Dokumentation om golvvärmeinstallationer innehållet mätningar innan, under och efter förläggningen samt en skiss på hur golvvärmeslingorna är placerade i badrummet. Dessutom bör det framgå vem som utfört installationen och vem som är beställaren.
  • Dokumentation över elinstallationer är ett krav att ett behörigt elföretag överlämnar egenkontroller och dokumentation om utförda elinstallationer. Det bör tydligt framgå vem som utfört installationerna samt uppgifter om elföretaget.
  • Övriga dokument. Drift- och skötselanvisningar, produktblad och manualer för utrustning samt installationer, prov- och täthetsprotokoll, egenkontroller, fotodokumentation samt garantihandlingar är dokument som är bra att ha efter en badrumsrenovering. Det finns dock inte krav på att dessa ska överlämnas.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller kanske bara ställa en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss