Badrumsrenovering

Vi har sammanställt en lista på vanliga frågor och svar kring badrumsrenovering.

Badrumsrenovering

Vilken dokumentation ska entreprenören överlämna?

Allt beror på vad som är avtalat för entreprenaden (badrumsrenoveringen). Som slutdokumentation vid badrumsrenovering krävs oftast följande:

Kvalitetsdokument BBV Bilaga A som är ett underlag för tätskiktsarbetet och utfärdas av ett behörigt företag anslutet till Byggkeramikrådet.

Monteringsanvisning för tätskikt som visar vilket tätskitkssystem som använts och hur det har monterats.

Säker Vatten intyg där det framgår vad för VVS-installationer som utförts, av vem och om det finns avvikelser från branschreglerna. Endast auktoriserade företag ansluta till Säker Vatten kan utfärda ett intyg.

Överenskommelse om avrådan/avvikelser om delar av installationerna inte uppfyller gällande branschregler för Säker Vatten-installation ska dessa avtalas innan arbetet utförs.

Dokumentation över golvvärmeinstallationer. Mätningar innan, under och efter läggning, förläggningsskiss och grunddata samt vilken elektriker som har installerat golvvärmen.

Dokumentation över elinstallationer. Det är krav på att behöriga elföretag överlämnar egenkontroller och dokumentation över utförda elinstallationer. Det bör framgå tydligt vem som utfört installationerna samt uppgifter till företaget.

Övriga dokument. Det finns inget krav att dessa ska överlämnas, men drift och skötselanvisningar, produktblad och manualer på utrustning samt installationer, prov- och täthetsprotokoll, egenkontroller, fotodokumentation samt garantihandlingar är bra att få. 

Vad händer om jag inte är nöjd med badrumsrenoveringen?

Som konsument har du enligt konsumenttjänstlagen rätt till en felfri tjänst samt att badrumsrenoveringen utförs fackmässigt. I första hand ska du framföra dina synpunkter och klagomål till byggföretaget. Om du inte får gehör har du möjlighet att anlita en besiktningsman och genomföra en besiktning för att få ett besiktningsutlåtande om vilka fel och förhållanden som föreligger. Med det underlaget kan du göra en formell reklamation.

Vad är konsekvensen av ett felbyggt badrum?

Konsekvenserna av ett utfört arbete som inte uppfyller branschbestämmelserna för våtrum (BBV) eller branschbestämmelser för VVS-installationer (Säker Vatten) kan förutom den ökade risken för skador även innebära utebliven ersättning vid en försäkringsreglerad skada eller reducerat värde vid försäljning av bostaden.

Idag är det ett krav hos de flesta stora välkända försäkringsbolag att arbeten i våtrum ska vara utförda i enlighet med gällande byggnormer och uppfylla gällande branschregler vid tidpunkten för uppförandet.

Kan jag bygga badrummet själv?

Det är tillåtet att bygga om badrummet själv. Både tätskikt, plattsättning samt VVS-arbeten får utföras av vem som helst. Endast elinstallationer måste utföras av behörig elektriker/elföretag. Det är viktigt att tänka på att samtliga välkända försäkringsbolag kräver att arbeten i våtrum ska utföras enligt gällande branschregler.

Hur länge håller ett badrum?

Begreppet ”beräknad teknisk livslängd” refererar till byggnadsdelarnas beräknade livslängd. Underhållsåtgärder bör planeras till utgången av den tekniska livslängden i syfte att förebygga skador. För våtrum är det bland annat tätskiktets livslängd som styr underhållsbehovet. För våtrum med plastmatta som tätskikt anges den tekniska livslängden till 20 år, tätskikt under keramik 20 år (före 2010), tätskikt av typ tunn dispertion (vätskebaserat) 15 år. För tapp- och spillvattenledningar anges 50 år.

Går det att bygga ett badrum på 10 dagar?

Idag finns det bra produkter med korta härdningstider (torktider) vilket möjliggör att processen för en badrumsrenovering kan gå snabbt. Vår rekommendation är att inte fokusera på hur fort ett badrum byggs utan att det byggs rätt enligt gällande branschregler.

Hur lång tid tar en badrumsrenovering?

Det korta svaret är 15-25 dagar, men det beror på. För att inte utveckla resonemanget allt för långt refererar vi till det där normala badrummet med normal omfattning på renovering vilket bör ta omkring tre till fem veckor att färdigställa. Det är alltid bra att avtala om en tidsgräns för renoveringen som är kopplad till ett förseningsvite. Detta för att renoveringen inte ska dra ut på tiden i onödan.

Vad är ett skäligt pris för att bygga ett nytt badrum?

Den frågan går inte att besvara eftersom både materialpriser och timpriset som entreprenören tar ut varierar. För att kunna jämföra priser kan det därför vara lämpligt att ta in offerter från flera byggföretag och entreprenörer innan du bestämmer dig för vem du skall anlita.

Hur mycket kostar en badrumsrenovering?

Det beror naturligtvis på en mängd faktorer, så som storlek, omfattning och inte minst var i landet jobbet ska göras. För att ändå svara någonting säger vi att ett riktpris för ett normalstort (3-5 kvm) badrum med normal omfattning i Stockholm med omnejd bör kosta mellan 150-200 tkr brutto (exklusive ROT) exklusive inredning och sakvaror, om den utförs av VVS- & våtrumsbehörig entreprenör.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller kanske bara ställa en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss