Slutdokumentation vid badrumsrenovering

Av Badrumsbesiktningar | 2020-02-24
Lästid: 9 min

När en badrumsrenovering är klar ska beställaren erhålla särskild slutdokumentation och kvalitetsintyg på det utförda arbetet. Men vilka dokument handlar det egentligen om och vilka är de absolut viktigaste att få? Vi berättar om slutdokumentationen du som beställare bör känna till och kräva att entreprenören överlämnar i samband med din badrumsrenovering.

Slutdokumentationen är mycket viktigare än vad många kan tro. Kvalitetsdokumenten och intygen kan vara helt avgörande för om du berättigas ersättning vid en försäkringsskada. Försäkringsbolagen kräver att VVS-installationer är utförda enligt de branschregler som gällde vid installationstillfället. Idag är det även vanligt att slutdokumentationen efterfrågas vid försäljningen av ett hus eller en lägenhet och avsaknaden av den kan få stor påverkan på försäljningspriset.

Som beställare bör du se till att du erhållit all nödvändig dokumentation innan slutbetalningen. Kontrollera att allting är korrekt ifyllt och håll ordentlig ordning på dokumenten. Det är ditt ansvar som beställare att se till att slutdokumentationen överlämnas till dig. Entreprenörer som tillhör en branschorganisation har normalt förbundit sig att överlämna ett kvalitetsdokument eller intyg. Exakt vilken slutdokumentation som ska överlämnas till dig är dock oftast en avtalsfråga. Därför bör du även se till att det i kontraktet skriftligen specificeras vilka kvalitetsdokument och intyg som ska överlämnas vid färdigställt arbete. 

Vet du vilket ansvar som ligger på dig som beställare respektive entreprenören vid en badrumsrenovering? Ta reda på vad som är ditt ansvar och hur du kravställer entreprenören.

Vi redogör här för några av de viktigaste kvalitetsdokumenten och intygen som du bör efterfråga vid din badrumsrenovering samt vad de innebär.

bb-mattis-2

Säker Vatten-intyg

Säker Vatten är en branschorganisation som upprättar regler för säkra vatteninstallationer. Dessa branschregler uppfyller även de krav som ställs i Boverkets byggregler (BBR). Säker Vatten-intyget anger att arbetet är utfört i enlighet med branschreglerna. Endast auktoriserade VVS-företag med branschlegitimerad personal kan utfärda detta intyg.

På Säker Vatten-intyget ska det finnas uppgifter om det auktoriserade VVS-företaget och kunden, vad arbetet omfattar samt vilken byggnad eller del av byggnad som avses. Eventuella avvikelser från branschreglerna ska även anges. Intyget ska undertecknas av utsedd person på VVS-företaget och en kopia av det ska arkiveras.

Innan eventuella arbeten som avviker från branschreglerna utförs ska VVS-företaget informera dig som beställare om varför det tänkta utförandet inte kommer uppfylla kraven och vilka konsekvenser det kan få. Entreprenören ska även avråda dig som konsument från avvikelser från branschreglerna enligt konsumenttjänstlagen. En överenskommelse om avvikelser ska dokumenteras av VVS-företaget och en kopia ska arkiveras.

Avsaknaden av intyg när VVS-företaget är auktoriserat av Säker Vatten är att jämställa med ett väsentligt fel vid en slutbesiktning. En Säker Vatten-auktoriserad entreprenör är alltså skyldig att överlämna intyget till dig som beställare vid färdigställt arbete.

Kvalitetsdokument BBV

Byggkeramikrådet (BKR) är en branschorganisation som arbetar för att främja en god och korrekt användning av keramiska material i såväl våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) är ansedda som riktlinjer för fackmässigt utförande av keramiska konstruktioner men är ett frivilligt regelverk. Det måste därför avtalas mellan entreprenören och dig som beställare för att det ska gälla. Ett våtrumsbehörigt företag som är anslutet till BKR har dock förbundit sig att följa dessa branschregler och att efter avslutat arbete överlämna ett kvalitetsdokument.

Kvalitetsdokumentet är ett värdebevis som ofta efterfrågas och kan ha stor ekonomisk betydelse vid en försäljning eller försäkringsskada. Kvalitetsdokumentet ska utfärdas av en behörig entreprenör efter genomförd egenkontroll av arbetet. Dokumentet ska vara undertecknat av den våtrumsansvarige arbetsledaren och den behörige plattsättaren som utfört arbetet ska namnges. Kvalitetsdokumentet ska tillsammans med en aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskiktssystemet överlämnas till dig som beställare. Om de avtalade kvalitetsdokumenten inte överlämnas kan det vid en slutbesiktning påverka möjligheten att badrumsrenoveringen godkänns.

Dokumentation över utförda elinstallationer

För elinstallationer gäller Elsäkerhetsverkets föreskrifter och det finns särskilda regler för elinstallationer i våtrum. Endast elföretag som är registrerade hos Elsäkerhetsverket får utföra elinstallationer och de är enligt lag skyldiga att dokumentera installationerna. Alla utförda elektriska installationer ska även vara testade med godkänt resultat innan badrummet tas i bruk.
Dokumentationen över utförda elinstallationer ska innehålla en förteckning av vad som inspekterats, en förteckning av de kretsar som testats samt resultaten av testerna. De tester och kontroller som normalt redovisas är:

 • Isolationsmätning.
 • Kontroll av skyddsjordning.
 • Test av jordfelsbrytare.
 • Korrekt IP-klassning i rätt elområde.
 • Isolations- och resistansmätning av värmekabel (en så kallad ohm-mätning). 

  Kerstin 4

Dokumentation över utförda golvvärmeinstallationer

Det finns krav på att installationen av elektrisk golvvärme i ett badrum ska dokumenteras. Isolations- och resistansmätningar av värmekabeln ska utföras och dokumenteras och en bild eller förläggningsskiss ska bifogas tillsammans med mätningarna. Oftast krävs tre isolations- och resistansmätningar i samband med en golvvärmeinstallation - innan och efter läggningen av värmeslingorna samt vid installation av termostaten.

Vid avslutad installation ska en värmekabelskylt monteras vid gruppcentralen som informerar om att en värmekabel har installerats.

För att garantin ska gälla är det viktigt att samtliga ovannämnda delar av golvvärmeinstallationen är dokumenterade och överlämnade till dig som beställare.

Dokumentation över målade ytskikt

Idag är det allt vanligare att hela eller delar av väggarna i ett badrum målas. För målade ytskikt gäller särskilda branschregler via Måleribranschens våtrumskontroll (MVK). MVK granskar och godkänner målningssystem och utförandeanvisningar.

Ett vanligt förekommande fel är att målade ytskikt utförs på tätskiktsfolie avsedd för keramisk beklädnad vilken inte är testad och godkänd för det ändamålet. Det kan exempelvis ge upphov till sprickbildning.

Säkerställ att utförandet av målade ytskikt dokumenteras och att du som beställare får en kopia på de gällande utförandeanvisningarna. I underlaget bör det tydligt framgå vilket system som använts i kombination med den tätskiktsfolie som applicerats. I slutdokumentationen bör det även redovisas hur övergången mellan olika tätskikt har utförts.

Drift- och skötselinstruktioner

När din badrumsrenovering färdigställts underlättar det för dig att entreprenören överlämnar en pärm eller liknande där samtliga drift- och skötselinstruktioner framgår. Det som vanligtvis ingår i drift- och skötselinstruktionerna är:

 • Bruksanvisningar.
 • Produktblad.
 • Monteringsanvisningar.
 • Skötselinstruktioner för keramiska plattor.
Sofia 5

Sammanfattning

När badrumsrenoveringen är klar ska du som beställare erhålla särskild slutdokumentation över det utförda arbetet. Dessa kvalitetsdokument och intyg kan vara helt avgörande för om du är berättigad ersättning vid en försäkringsskada. De kan även ha stor påverkan på priset vid försäljningen av ett hus eller en lägenhet.

Det är ditt ansvar som beställare att se till att slutdokumentationen avtalats i kontraktet innan arbetet påbörjas samt överlämnas till dig när arbetet avslutats men före slutbesiktningen och betalningen. Här listar vi de främsta:

 • Säker Vattenintyg.
 • Kvalitetsdokument BBV.
 • Dokumentation över elinstallationer utförda av en auktoriserad elektriker.
 • Dokumentation över utförda golvvärmeinstallationer.
 • Dokumentation över målade ytskikt.
 • Drift- och skötselinstruktioner.

Avsaknaden av avtalad slutdokumentation, eller bristfälligt ifylld sådan, är att jämställa med ett väsentligt fel. Det kan påverka om badrumsrenoveringen godkänns eller ej. 

Preliminärboka en besiktning