Om fukt & vattenskador

Vatten som tränger in i en träkonstruktion kan ge upphov till mögel, svampangrepp och röta (s.k. mikrobiella skador) med dålig lukt och i vissa fall giftig luft som följd. Fukt i en betongskonstruktion, exempelvis en yttervägg, kan leda till frostsprängningar och omfattande skador på fasaden. Ytterst och i förlängningen är fukt på fel plats en fara för fastighetens bärighet.

Vanliga skadeorsaker i badrum

Läckage vid golvbrunn. Felaktigt anslutet tätskikt, felaktigt utskuren brunnsmanschett, felaktigt monterad klämring eller läckage i anslutning mellan plastbrunn och gjutjärnsrör är de klart vanligaste orsakerna till skada. Där till naturligtvis gamla uttjänta brunnar, avsaknad av tätskikt och andra konstigheter. 

Läckage vid rörskarvar och kopplingar. Som god tvåa på listan över vanligaste skadeorsakerna kommer kanske inte helt oväntat rörinstallationer. Inte minst felaktigt utförda dolda rörinstallationer är ett stort riskområde, där droppläckage kan pågå under lång tid utan att det uppmärksammas. Otätade slitsar och avsaknad av skvallerrör (läckageindikering) är fortfarande allt för vanligt. 

Läckage vid dolda avloppsanslutningar och skarvar. Avloppsrören ligger som regel helt dolda i golv, där små läckage kan uppstå antingen genom att rören är bristfälligt installerade eller att sprickbildningar uppstår som följd av ålder eller rörelser i konstruktionen. Små läckage kan under lång tid fukta upp ett trä, eller betongbjälklag med stora skador som följd. 

Läckage vid tätskikt, skarvar & genomföringar. Rollade tätskikt (gummi som appliceras med roller, s.k. vätskebaserade tätskikt) är de klart mest skadedrabbade systemet som följd av att ojämnt eller tunt applicerat tätskikt inte sluter tätt mot underlaget. Bland annat som följd av detta förbjöds under en period kartonggips i BBV (branschregler för våtrum). Därefter begränsades användning av rollade tätskikt i område närmst dusch- & badplats. Membrandukars (foliesystem) svaga punkt är skarvar och genomföringar, som enligt Länsförsäkringars beställda och mycket omtvistade test visar stora risker för läckage (Källa: Länsförsäkringar)

Läckage vid felaktigt placerade rör eller genomföringar. Rörledningar i golv, rördragningar och inspektionsluckor i anslutning till dusch- & bad är tydliga riskområden för läckage, genom att dessa genomföringar är svåra att täta. 

Läckage i innerhörnor (plastmatta). När badrummet är beklätt med plastmatta utgör mattan självaste tätskiktet (till skillnad från keramikbeklädda badrum där tätskiktet monteras dolt bakom plattorna). Det finns flera och stora fördelar med plastmatta, inte minst för att tätskiktet faktiskt kan inspekteras även efter att badrummet är färdigställt. Det kan finnas otätheter i mattskarvar, främst innerhörn, som inte kan skönjas för blotta ögat. 

Hur upptäcker du en fuktskada?

Det beror naturligtvis på vad för typ av skada det är, vissa skador uppenbarar sig tydligt medan andra kan vara dolda i konstruktionen. Var uppmärksam på lukter, och färgskiftningar på ytskikt som angränsar till badrummet (taket under badrummet och intilliggande väggar). Om en plastmatta eller kakel- & klinkerplattor släpper från underlaget är det inte sällan fuktrelaterat. Har du dolda rörledningar i väggar bör du med regelbundenhet öppna inspektionsluckor och okulärt syna av dolda utrymmen och anslutningar. Upplever du irritationer i luftvägar eller ögon när du är i bostaden eller badrummet kan det vara en markör för att det finns mögelsporer (emissioner)i luften. Svarta prickar eller fläckar på väggarna i badrummet tyder på hög fuktnivå i rumsluft och i ytskikt, vilket bland annat kan bero på undermålig ventilation.

Besiktningsman fuktutredning

Fuktmätning, indikering och fuktutredning

Det är inte helt okomplicerat att mäta fukt i ett modernt badrum, eftersom att det naturligt förekommer fukt i golv och väggars ytskikt (plattor & sättbruk). Vid fuktindikationsmäting kan fuktskillnader i hela konstruktionsskiktet mätas, vilket tillsammans med andra omständigheter och ett visst mått av erfarenhet kan utgöra grund för bedömning av oönskad fuktpåverkan. En komplett fuktutredning medför ofta att förstörande ingrepp behöver göras, i syfte att komma åt bakomliggande byggnadsdelar.

Agera alltid skyndsamt vid misstanke om läckage. I organiskt material (trä, kartonggips, spån m.m.) kan mikrobiella skador uppstå så tidigt som en dryg vecka efter att oönskad fuktpåverkan i materialet skett (>70 % RF). Ju längre tid fukten får på sig att spridas utanför badrummet, desto mer omfattande blir sanering och återställning av skadan. Mikrobiella skador kan dessutom vara hälsovådligt på både kort och lång sikt. Allergier, astma, irritation i ögon och hals är några symptom på exponering av toxiner från mikrobiell tillväxt. 

Vem betalar för fuktskadan?

Det beror bland annat på skadeorsaken. I bästa fall omfattas skadan av ett försäkringsskydd. I bostadsrätter är det som regel såväl medlemmens hemförsäkring (bostadsrättstillägg) som föreningens fastighetsförsäkring som reglerar skadan. Skador som beror på utförandefel vid renovering, eller att gällande bygg- och branschregler inte följts, omfattas normalt inte av fullt försäkringsskydd. Det är ett av flera goda skäl till att alltid låta en opartisk och kunnig besiktningsman besiktiga badrumsrenoveringen.