BRF INVENTERING

Få en helhetsbild över samtliga våtrum och kök i fastigheten

Första steget för att arbeta förebyggande är att få en helhets-bild över samtliga våtrum och kök i fastigheten. I många fast-igheter är det varierande skick på våtrum och kök, där många innehåller allvarliga fel som kan leda till vattenskador.

Syftet med BRF-inventering är att ge föreningen en lägesbild över skicket på samtliga våtrum och kök för att säkerställa att det inte förekommer några fel eller förhållanden som avviker från fackmässigt utförande och kan ge upphov till fuktskador eller andra problem för fastigheten.

Många gånger hittar vi tidiga tecken på vattenskador eller konkreta fel med stor risk för vattenskador som går att förebygga innan det har upp-stått en fullskalig skada som påverkar hela eller delar av fastigheten.

BRF-inventering sparar föreningen både tid och pengar genom att fel och brister upptäcks och vattenskador förebyggs. Många gånger leder
det även till att medlemmarna tar ett eget ansvar och renoverar sina våtrum och kök för att det kommer en uppmaning från en extern part som upplyser om kvalitetsbristerna.

Men den största tryggheten är att styrelsen får en förteckning som ger en helhets-bild över samtliga våtrum och kök. Med det underlaget som grund kan föreningen planera för alla kommande underhållsåtgärder.

BRF INVENTERING steg för steg

1. Kontrollpunkter

Vad gäller inventeringar är det normalt så, på grund av kostnadsskäl, att omfatt-ningen av besiktningen begränsas till vissa fördefinierade kontrollpunkter. I vårt standardpaket föreslår vi ca 25 kontrollpunkter fördelade mellan våtrum & kök. Självfallet kan vi både öka och minska antalet kontrollpunkter.

2. Avisering

Vi tar fram ett underlag med information till samtliga medlemmar och boenden där vi förklarar syftet med inventeringen, när och hur det kommer att utföras och praktisk information.

3. Nyckelhantering

Vi är vana att arbeta i både äldre och nyare fastigheter och har bra inarbetade rutiner för hantering av nycklar och åtkomst till lägenheter. Utifrån era förutsättningar lägger vi upp en plan oavsett om ni har nyckeltub, huvudnyckel, FS nycklar eller där varje medlem får bereda åtkomst genom att vara hemma eller lämna nycklar enligt lämnade anvisningar.

4. Genomförande

Vi har kapacitet att besiktiga uppemot 100 våtrum och kök om dagen då vi kan involvera flera av våra besiktningsmän. Alla våra uppdrag är unika där det finns särskilda önskemål eller en del begränsningar. Vi kan dela upp inventeringen på flera dagar, utföra dessa i etapper eller utföra de i samband med OVK, stamspolning eller andra tillfällen.

5. Besiktningsprotokoll

Besiktningen sammanfattas i ett sakkunnigutlåtande där bedömning av skick och status inklusive eventuella behov av underhållsåtgärder för respektive bostad redo-visas. I utlåtandet kommer det tydlig framgå fel och brister i respektive bostad och hur allvarliga felen bedöms vara. Varje bostad får en egen felbilaga som möjliggör för enkel distrubering till medlemmar utan att andra får inblick i hur det ser ut i deras bostad.

6. Fotodokumentation

Samtliga besiktningar fotodokumenteras och överlämnas digitalt till föreningen med en tydlig förteckning över lägenhetsnummer. Vi skapa en länk med fotodokumentation på samtliga lägenheter där översiktsbild och detaljbilder på fel och brister tydligt framgår. Fotodokumentation avser både våtrum och kök och skapar bättre förståelse av felen, men underlättar även dialogen med andra parter som boende, entreprenörer, förvaltare och försäkringsbolag.

7. Slutsammanträde

Efter att inventeringen är färdigställd och samtliga våtrum och kök kontrollerats och vi skickat över besiktningsutlåtandet till er bokas ett slutsammanträde med styrelsen. Under det här mötet går vi gemensamt igenom resultatet och lägger upp en strategi för hur felen ska åtgärdas. Här finns även möjlighet att ställa frågor till besiktningsmannen och få en del tips och råd.
Föregående Nästa

Priser

Våtrum 1200 SEK (Från 1200 SEK / våtrum)
Kök 200 SEK (Från 200 SEK / kök)
20 st våtrum 24000 SEK (1200 SEK / våtrum)
20 st kök 4000 SEK (200 SEK / kök)
Startavgift 0 SEK
Utkörningsavgift 0 SEK
Slutsammanträde 0 SEK
Summa 28.000 SEK

Fördelar med BRF INVENTERING

  • Ingen årsavgift
  • Ingen startavgift
  • Ingen bindningstid
  • Ingen löpande debitering
  • Inga utkörningsavgifter
  • Inga dolda avgifter

Frågor & svar

Måste man både besiktiga våtrum och kök?

Nej, ni väljer om ni endast vill syna av våtrum eller våtrum i kombination med kök Angivna priser är baserat på besiktning av våtrum och kök. För endast våtrum blir arvodet från 1 200 SEK / våtrum. 

Är priserna inkl eller exkl moms?

Samtliga priser är exkl mervärdesskatt. Det tillkommer 25% på samtliga priser. Arvodet fakturerars med 15 dagars betalningstid.

Gäller priserna oavsett antal lägenheter?

Från priserna gäller under förutsättning att det är minst 20 våtrum och kök. Om ni har färre lägenheter än 20 kan ni kontakta oss för offert.

Vad har ni för ledtider?

Vanligtvis kan vi utföra inventeringen inom två veckor. Vi rekommendarar att en avisering skickas till medlemmarna minst två veckor innan uppdraget utförs.

Tillkommer några extra avgifter?

Nej. Det priset som ni ser är det som vi kommer att debitera. Det tillkommer ingen årsavgift, ingen startavgift, ingen bindningstid, ingen löpande debitering, inga utkörningsavgifter eller andra dolda avgifter.

Hur kommer vi igång?

Fyll i intresseanmälan nedan. Därefter kommer en av våra besiktningsmän att kontakta er för en  fortsatt dialog. Anmälan är inte bindande.  

INTRESSEANMÄLAN BRF-INVENTERING