Vi hjälper Bostadsrättsföreningar

Av Badrumsbesiktningar | 2020-10-11
Lästid: 7 min

Ramavtal för bostadsrättsföreningar

Vi ser ett stort behov av besiktning och kvalitetssäkring hos bostadsrättsföreningar. Därför har vi tagit fram ett ramavtal som underlättar styrelsens arbete.

En styrelse behöver ständigt ta beslut kring frågor som ligger utanför deras expertområde. Ofta saknar ansvariga personer tid och kunskap. Därför är det bekvämt att outsourca den biten till Badrumsbesiktningar som är specialiserade på dessa typer av frågor. 

Bostadsrättsförening

Varför ramavtal?

Syftet med ramavtalet är för styrelsen att få stöd och hjälp i det förebyggande arbetet mot skador och oönskade merkostnader för föreningen. Målsättningen är att minska tidsåtgång för styrelsen i samband med vissa renoveringsarbeten inom föreningen genom att använda Badrumsbesiktningar som remissinstans samt underlätta för medlemmarna att upphandla entreprenadtjänster och kvalitetssäkra dessa arbeten genom entreprenadbesiktning.

 

Varför ingår i ett ramavtal?

  • Startmöte / utbildning (60 min) med styrelsen med information kring fuktskador, besiktningar, medlemmars rättigheter och skyldigheter m.m

  • Stöd och råd, och sammanställning av föreningens formkrav vid renoveringar som utförs av medlemmar

  • Mallar för anmälningsförfarande - Information, anmälan, startbesked

  • Hantering av föreningens samtliga anmälningar kring våtrum- och köksrenoveringar.

  • Tillgång till teknisk support per telefon (avser en kontaktperson i föreningens styrelse, för generella frågor beträffande våtrum och VVS-installationer)

  • Checklista vid renovering av badrum samt tips och råd

  • Rabatterade priser på fortlöpande besiktningstjänster

 

bb-byggnad

Hur funkar ett ramavtal?

Förenklat beskrivet är det förebyggande arbetet indelat i tre etapper:

 
Före - när en medlem står i begrepp att renovera ett badrum eller kök genomför Badrumsbesiktningar en sakkunnig granskning av den tänkta entreprenören (kreditupplysning, konkurser, tvistemål, svartlistningar, behörigheter för el, VVS och våtrum. försäkringar, etc) samt underlag för
det planerade arbetet (avtal, elevationer, rumsbeskrivning etc). En sammanställning av vad som framkommit vid granskningen skickas till styrelsen och medlemmen som stöd i beslutsprocessen inför åtgärdens godkännande (remissförfarande).
 
Under - när ett renoveringsarbete av kök eller badrum pågår utför vi besiktningar av de kritiska och skadedrabbade momenten, vill säga vatten- el- och avloppsinstallationer, konstruktion samt tätskiktsarbeten. Varje moment ska godkännas vid besiktning innan arbetet fortskrider. Vi erbjuder olika typer av besiktningar som VVS-besiktning där vi noga kontrollerar samtliga spill- och tappvatteninstallationer innan väggar och golv stängs igen. En tätskiktsbesiktning där vi säkerställer att samtliga tätskiktsarbeten och golvlutning har utförts korrekt i enlighet med gällande branschregler. Avslutningsvis utförs en slutbesiktning av köks- eller badrumsrenoveringen. Här tittar vi på fler än 100 kontrollpunkter och lämnar inget åt slumpen.
 
Efter - Besiktningsutlåtande och övrig dokumentation (kvalitetsdokument, intyg, egenkontroller) överlämnas till styrelsen vilket över tid ger föreningen en samlad dokumentation över ingrepp och renoveringar i fastigheten, även efter bostadsöverlåtelser.

 

 

Andra tjänster

Vi orsaksutreder fuktskador, inventerar befintliga våtrum i syfte att upptäcka brister i tid, filmar stamledningar, provtrycker och temperaturmäter (legionella) tappvatten - kort sagt, en kontakt för alla frågor som berör våtrum, VVS-installationer, kök, badrum och i förevarande fall även fuktskador.

Vårt arbete har som utgångspunkt att underlätta för såväl styrelsen som medlemmar och entreprenörer. Vi jobbar för att ge varje renoveringstillfälle rätt förutsättningar från start, vilket ger färre besvär framgent.

Förutsättningarna för föreningens formkrav gentemot medlemmen i samband med renoveringsarbeten, vilka arbeten som omfattas samt hur kostnader ska fördelas mellan förening och medlem framgår av bilaga som skapas i samband med framtagande av styrelsens kravprofil.

Genom ramavtalet ser vi långsiktigt på vår relation. Med det sagt kommer vi avråda från åtgärder som inte anses nödvändiga, för att inte knyta onödiga kostnader till föreningen. Således behöver ni aldrig tveka att ställa en fråga, saknas behov kommer vi avråda från åtgärden.

Många föreningar har bristfällig överblick över det befintliga beståndets skick, vill säga befintliga badrum och kök. Det kan finnas vinster i att låta genomföra en inventering av alla eller vissa badrum och kök i syfte att tidigt fånga upp riskmarkörer som kan generera skador framgent. Ser ni ett
behov av detta så för vi en dialog kring hur det kan ske.


bb-kerstin

Inventering av kök & badrum

Många bostadsrättsföreningar efterfrågar hjälp med invetering av fastighetens kök och badrum för att tidigt fånga upp riskmarkörer. 

En inventering innebär skadeförebyggande besiktning av föreningens samtliga våtrum samt kök, inklusive bedömning av erforderliga underhållsåtgärder. Syftet med inventeringen är att ge föreningen en lägesbild över våtrummen- och kökens status, som underlag för planering av underhållsåtgärder såväl för föreningens som medlemmars räkning.

Uppdraget inleds genom ett startmöte med föreningens styrelse där vi gemensamt går igenom förutsättningarna samt vilka delar som ska ingå i inventeringen. 

Besiktningen sammanfattas i ett sakkunnigutlåtande där bedömning av skick och status inklusive eventuella behov av underhållsåtgärder för respektive bostad redovisas. Samtliga besiktningar fotodokumenteras och överlämnas digitalt till föreningen med en tydlig förteckning över fel, brister kopplade till respektive våtrum.

Efter att inventeringen är färdigställd och samtliga våtrum kontrollerats bokas ett slutsammanträde med styrelsen där vi gemensamt går igenom resultatet och lägger upp en strategi för hur felen ska åtgärdas. Här finns även möjlighet att ställa frågor till besiktningsmannen och få en del tips och råd.

Om du sitter med i styrelsen och vill underlätta ert arbete är du välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er. Vi har en hel del referenskunder i Stockholm som mer än gärna berättar hur vi har hjälpt deras förening och vilka fördelar de ser med ett samarbete med oss. 

Preliminärboka en besiktning