3 av 4 badrum som besiktigas underkänns

Av Badrumsbesiktningar | 2020-09-19
Lästid: 8 min

78% av badrummen som besiktigas underkänns.

Det är hela 3 av 4 badrum. På Badrumsbesiktningar tror vi att många fel i våra våtrum beror på kunskapsbrist och dålig kännedom om krav och branschregler. Samtidigt är vi säkra på att man med experter som kvalitetssäkrar genom hela processen kan övervinna denna problematik och drastiskt minska antalet fel och brister som upptäcks i badrummen. 

Med Badrumsrapporten vill vi upplysa branschen om vanligt förekommande fel i våtrumsentreprenader och dela med oss av de insikter vi som besiktningsmän samlat på oss. För med statistik och en tydlig överblick av situationen kan förebyggande åtgärder sättas in, som i slutändan spar både tid och pengar. 

Kan vi göra branschen bättre?

Om indirekta följdeffekter tas med i beräkningen av fel, brister och skador i byggandet, uppgår kostnaderna till mellan 83 och 111 miljarder kronor per år, enligt Boverket. Vi vill på ett enkelt och lättbegripligt sätt dela med oss av våra erfarenheter som besiktningsmän om vanligt förekommande fel och brister. Med en tydlig överblick och statistik kan förebyggande åtgärder lättare sättas in, som i slutänden spar både tid och pengar.

Fel och brister kan förebyggas först när de identifierasMed Badrumsrapporten vill vi upplysa branschen om vanligt förekommande fel i våtrumsentreprenader. Med det hoppas vi kunna öka kunskapen och förbättra situationen. Om fler kan undvika de vanligaste fallgroparna spar vi på jordens resurser, slipper krångliga problem och minskar antalet onödiga kostnader.

Samtliga aktörer inom branschen välkomnas att medverka i Badrumsrapporten framöver, dels med information och statistik, men även i uppdrag att skapa en bättre förståelse för frågorna som vi anser berör samtliga parter.

Vilka kan dra nytta av rapporten? Vi tror att samtliga aktörer inom branschen kan dra nytta av denna rapport som ger inblick i de brister och utmanin- gar som finns.

Både byggherrar och byggentreprenörer kan med ökad kännedom ställa tydligare krav. Projektörer och bostadsutvecklare kan i ett tidigt skede styra projekten när vetskapen finns om var det brister.

Försäkringsbolag som årligen står för kostnaden för åter- ställandet av flera tusen badrum i samband med fukt- skador kan med informationen villkora att entreprenad- erna ska uppfylla samtliga branschregler och godkännas vid en slutbesiktning.

Branschorganisationerna kan med den inblick som ges ta tillfället i akt att skärpa kraven gentemot sina medlems- företag, öka antalet kontroller, höja antagningskraven, dela ut fler varningar och utesluta företag som visar stora kvalitetsbrister.

Ta del av hela rapporten genom att klicka på knappen nedan

Ladda ned rapporten

Endast 22 % av badrummen godkändes vid våra slutbesiktningar.
Det innebär att 3 av 4 badrum underkändes. Det finns flera orsaker till varför ett badrum underkänns vid slutbesiktningen. Oftast handlar det om väsentliga fel, med det kan också vara förekomst av flera fel eller brister. Ett väsentligt fel kan vara om badrummet inte kan tas i bruk,

om avtalad dokumentation och egenkontroller inte är överlämnade eller om delar av entreprenaden inte uppfyller gällande branschregler.

I snitt innehöll varje badrum 10,3 fel av både enklare och allvarligare karaktär. Endast 1 % av badrummen var felfria.

Badrumsrapporten_2020 besiktning och resultatet

Går det att förebygga?

För att svara på den frågan fick vi göra en undersökning där syftet var att se om resultatet blir annorlunda om vi som sakkunniga besiktningsmän involveras i ett tidigt skede.

Vi jämförde resultatet mellan vanliga slutbesiktningar och en ”Trestegsbesiktning” som vi också utför. Precis som namnet antyder var upplägget att utföra tre besiktningar vid de mest kritiska delarna under badrumsentreprenaden. Först en VVS-besiktning där vi noga kontrollerar samtliga spill- och tappvatteninstallationer innan golv och väggar byggs in. Därefter genomförs en tätskiktsbesiktning där samtliga tätskiktsarbeten på golv- och väggar kontrolleras samt golvlutningen innan ytskiktet monteras. Syftet med kontrollerna var att i ett tidigt skede uppmärksamma eventuella fel och brister som med enkla medel skulle gå att avhjälpa.

Avslutningsvis genomförs en slutbesiktning precis som vanligt. Vi utförde denna typ av besiktning på 32 enskilda badrumsentreprenader.


Markant skillnad mellan besiktningarna. 
Resultatet på godkända badrum ökade från 22 % till 81 % och antalet fel i snitt sjönk från 10,3 fel till 2 fel i snitt per badrum. De 14 vanligaste felen minskade på samt- liga punkter och 4 punkter förebyggdes helt. Även över- lämning av slutdokumentation förbättrades.

Denna typ av upplägg hade många fördelar. För det första upptäcktes fel i ett tidigt skede vilket bidrog till snabbt avhjälpande som gick att åtgärda med enkla medel. För det andra sätts ribban högt då entreprenörerna vet att deras arbete kommer att granskas av en utom- stående sakkunnig besiktningsman, vilket oftast bidrar till bättre kvalitet i arbetet och färre fel.

Badrumsrapporten slutbesiktning trestegsbesiktning

Ta del av hela rapporten genom att klicka på knappen nedan

Ladda ned rapporten

Slutsats

Vi ser tydligt att branschreglerna inte efterföljs. Genom att bidra med statistik kring de vanligaste felen hoppas vi kunna uppmuntra alla i branschen att titta extra på just dessa punkter. Med gemensamma krafter hoppas vi kunna övervinna problematiken med alltför många fel och skador som uppstår i badrum.

Vår uppfattning är att kunskapsbrist och dålig kännedom om krav, regelverk och branschregler är den främsta an- ledningen till fel i våra badrum. En badrumsentreprenad är ett komplext arbete och omfattar många olika yrkesgrup- per och sträcker sig över olika branschregler. Det är lätt hänt att vissa detaljer förbises eller att kunskapen kring vissa delar saknas.

I många projekt har vi uppmärksammat att företagen saknar behörighet och att personerna som utför tätskikt- och VVS-arbeten saknar rätt utbildning. Ibland är det endast en person på företaget som genomgått utbildning och validerats av branschorganisationerna, men det är andra personer som utför arbetet.

En annan orsak är brister i kontrollsystemet. Dels företag- ens interna egenkontroller som inte efterlevs, men även att ingen extern part kontrollerar och kvalitetssäkrar utförandet vilket skulle kunna minska antalet fel. I vår verksamhet ser vi en tydlig skillnad mellan uppdrag där vi involveras i ett tidigt skede och när vi endast genomför en slutbesiktning.

Det är mänskligt att fela, men när man vet att ens eget arbete kommer att granskas av en utomstående tenderar man att skärpa sig. Ingen gillar att ha fel, särskilt inte i ett badrum och granskningen bidrar till att arbetet utförs med stor noggrannhet, högre kvalitet, bättre resultat och färre fel.

Idag utförs stickprovskontroller av branschorganisationer- na i olika omfattningar för att säkerställa kvaliteten och att företagen följer regelverken. Kontrollerna är viktiga och måste utökas. Nya rutiner behöver införas för uppföljning av företag som visar kvalitetsbrister samt hur varningar ska tilldelas och i sista fall uteslutas.

Att tillhöra en branschorganisation som Byggkeramikrådet och Säker Vatten är idag förknippad med kvalitet och välutfört arbete. Alltför många företag utnyttjar dessa varumärken utan att själva leva upp till den kvalitet som krävs. Detta behöver ses över.

 

Badrumsrapporten 2020 Badrumsbesiktningar

Ta del av hela rapporten genom att klicka på knappen nedan

Ladda ned rapporten

 

Preliminärboka en besiktning