Våra tjänster

Vi har tjänster som vänder sig till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag/entreprenörer.

Tjänster för privatpersoner / konsumenter

Slutbesiktning

4.900:-*

Vårt vanligaste uppdrag är en oreglerad slutbesiktning av badrum, där en konsumentbeställare låtit en entreprenör utföra en badrumsrenovering och nu vill ha ett objektivt utlåtande om utförandet. Inte nödvändigtvis, men ofta finns det bakomliggande meningsskiljaktigheter mellan parterna, varför utlåtandet kan vara vägledande för vidare diskussion om färdigställande, avhjälpande av fel alternativt prisavdrag. Ett protokoll med utlåtande, kontrollpunkter samt fotodokumentation överlämnas.

Pris: 4.900:- + utkörningsavgift*

Besiktia Badrum – Slutbesiktningsrapport

Trestegsbesiktning

7.900:-*

Enligt vår mening den klokaste och bäst förebyggande tjänsten, där vi delbesiktigar en badrumsrenovering i normalt tre steg. Vi kontrollerar VVS-installationer (vatten & avlopp), konstruktion och tätskikt innan de är färdigställda, vilket med ofta enkla medel gör det möjligt att avhjälpa fel innan processen kommit för långt. Dessutom ingår en slutbesiktning i denna paketering. Ett protokoll med utlåtande, kontrollpunkter samt fotodokumentation överlämnas.

Pris: 7.900:- + utkörningsavgift*

Statusbesiktning

3.900:-*

Ett befintligt badrum som har allt mellan noll och massor med år på nacken, där en nyttjare eller ägare blott önskar veta mer om badrummets skick och status. Det kan vara som del i beslutsunderlag huruvida badrummet ska renoveras, eller ingå som del i en pågående tvistefråga. Befintliga skador eller risk för framtida skador identifieras. Ett protokoll med utlåtande, kontrollpunkter samt fotodokumentation överlämnas.

Pris: 3.900:- + utkörningsavgift*

Entreprenad-check

Ett enkelt sätt att få en objektiv sakkunnig granskning av uppdragsavtal, teknisk beskrivning, projektbeskrivning och andra handlingar som reglerar eller beskriver entreprenaden (badrumsrenoveringen). Eller som det i allt för många fall är, avsaknaden av dessa handlingar.

Pris: 1.500:-

Entreprenör-check

Ett lika enkelt sätt att, innan avtal sluts med en entreprenör, få en sakkunnig granskning av försäkringar, behörigheter (VVS, tätskikt & el), vem som ska utföra arbetet (underentreprenörer, arbetsledare, hantverkare), bolagshistorik, svartlistningar, FA-skatt, momsregistrering och betalningsanmärkningar för att veta mer om vem som planeras att anlitas som entreprenör. 

Pris: 1.500:-

Sakkunniguppdrag vid tvist

De flesta av oss har med skräckfyllda ögon sett Martin Timell och Lennart Ekdal jaga fuskbyggare på bästa sändningstid. Hör och häpnas, det händer att saker går snett även vid badrumsrenoveringar och att det skär sig mellan beställare och entreprenör. I dessa uppdrag kan vi anlitas på uppdrag av såväl beställare som entreprenör, oavsett vilken kommer vår insats att präglas av objektivitet och lösningsorienterad konfliktreducering.  För de mer djuplodade juridiska spörsmålen samarbetar vi med en advokatbyrå med kompetens inom konsumenträtt och entreprenadjuridik. 

Pris: 800 kr/h + utkörningsavgift* (observera att vissa typer av besiktningsuppdrag inte är förenliga med denna tjänst)

Skadeorsaksutredning

När en fuktskada väl har uppstått följer kostnader i dess kölvatten. Genom en skadeorsaksutredning tar vi fram vad som orsakat skadan, om orsaken till skadan uppfyller kraven i BBV, GVK och Säker Vatten vilket således vägleder i ansvarsfrågan – vem äger felet. Ett protokoll med utlåtande, kontrollpunkter samt fotodokumentation överlämnas.

Pris: 800 kr/h + utkörningsavgift*

Skräddarsytt

Utöver våra färdigpaketerade tjänster skräddarsyr vi lösningar utifrån kundspecifika behov. 


Tjänster för bostadsrättsföreningar / fastighetsägare / tekniska förvaltare

Kompetenslyft för bostadsrättsföreningar (styrelser)

2.900:-*

Information på ett begripligt vis om grunderna inom konsument- och våtrumsentreprenad, gällande regelverk (PBL, BBV, BBR, BFS, GVK, MVK, Säker Vatten m.fl) och hur föreningen genom stadgarna bör/får kravställa gentemot bostadsrättsinnehavaren främst inför en badrumsrenovering. Kritiska, viktiga och nyttiga kunskaper för en ansvarsfull styrelse.

Pris 2.900:- + utkörningsavgift*

Statusbesiktning

En fuktskada i flerbostadshus påverkar ofta flera lägenhetsinnehavare. Hur ser riskexponeringen ut för föreningens/fastighetens badrumsbestånd? Detta ger en nyttig och värdefull lägesbild, genom vilken förebyggande åtgärder kan planeras och kostsamma skador kan undvikas. Ett protokoll med utlåtande, kontrollpunkter samt fotodokumentation överlämnas.

Pris: 800 kr/h + utkörningsavgift*

Besiktning Badrum

Kontrollbesiktning

3.900:-*

Allt fler föreningar har blivit varse att bostadsrättsinnehavare allt för ofta låter kostnaden styra valet av hantverkare, vilket kan leda till bristfälliga renoveringar som får konsekvenser för hela föreningen och fastigheten. Att genom stadgarna villkora att endast behöriga entreprenörer får utföra badrumsrenoveringar är en bit på vägen. Att uppdra åt en besiktningsman att kvalitetssäkra alla våtrumsarbeten som utförs i fastigheten är den enskilt mest effektiva åtgärden som förebygger framtida fel och skador. Ett protokoll med utlåtande, kontrollpunkter samt fotodokumentation överlämnas.

Pris: 3.900 kr + utkörningsavgift* (alt avtalspris)

Skadeorsaksutredning

När en fuktskada väl har uppstått följer kostnader i dess kölvatten. Normalt sker en kostnadsdelning mellan bostadsrättsinnehavaren (underhållsansvar) och föreningen, höga självrisker och materialavskrivningar genererar stora kostnader. Att ta reda på skadeorsaken kan vägleda i ansvarfrågan, vilket i sin tur kan skjuta kostnader från föreningen till den som faktiskt äger ansvaret.  Ett protokoll med utlåtande, kontrollpunkter samt fotodokumentation överlämnas.

Pris: 800 kr/h + utkörningsavgift*


Tjänster för företag / entreprenörer

Sakkunniguppdrag vid tvist

Alla entreprenörer har upplevt konsumentbeställare som sätter sig på tvären, ställer orimliga krav, underlåter att betala för avtalat och utfört arbete eller skjuter över beställaransvar på utföraren. Som sakkunniga kan vi medla i konfliktsituationer, vår insats präglas av objektivitet och lösningsorienterad konfliktreducering. För de mer djuplodade juridiska spörsmålen samarbetar vi med en advokatbyrå med kompetens inom konsumenträtt och entreprenadjuridik. 

Pris: 800 kr/h (ex moms) + utkörningsavgift*

Slut- eller trestegsbesiktning

Som del i det egna kvalitetsarbetet, samt som mervärde och trygghet för beställare utför vi besiktningsuppdrag i olika omfattning på uppdrag av entreprenörer. I de fall beställaren gnisslar om utförandet kan en slutbesiktning föra uppdraget över mållinjen, utan att passera den snåriga tvist-fällan. Utifrån entreprenörens behov och önskemål anpassar vi uppdragets innehåll och omfattning. Ett protokoll med utlåtande, kontrollpunkter samt fotodokumentation överlämnas.

Pris: Avtalspris

*utkörningsavgift, för varje platsbesök debiteras en särskild utkörningsavgift enligt zonindelning: zon 1 (innanför tullarna 295 kr) zon 2 (15 km från city 395 kr) zon 3 (Stockholms län 495 kr)

Kontakta oss