Om fukt & vattenskador

Vatten som tränger in i en träkonstruktion kan ge upphov till mögel, bakterietillväxt, svampangrepp och röta med dålig lukt och i vissa fall giftig luft som följd. Fukt i en betongskonstruktion, exempelvis en yttervägg, kan leda till frostsprängningar och omfattande skador på fasaden. Ytterst och i förlängningen är fukt på fel plats en fara för fastighetens bärighet.

Vanliga skadeorsaker i badrum

Läckage vid golvbrunn. Felaktigt anbringat tätskikt, felaktigt utskuren brunnsmanschett, felaktigt anbringad klämring eller läckage i anslutning mellan plastbrunn och gjutjärnsrör är de klart vanligaste orsakerna till skada. Där till naturligtvis gamla uttjänta brunnar, avsaknad av tätskikt och andra konstigheter. 

Läckage vid rörskarvar och kopplingar. Som god tvåa på listan över vanligaste skadeorsakerna kommer kanske inte helt oväntat rörinstallationer. Inte minst felaktigt utförda dolda rörinstallationer är ett stort riskområde, där droppläckage kan pågå under lång tid utan att det uppmärksammas. Otätade slitsar och avsaknad av skvallerrör (läckageindikering) är fortfarande allt för vanligt. 

Läckage vid dolda avloppsanslutningar och skarvar. Avloppsrören ligger som regel helt dolda i golv, där små läckage kan uppstå antingen genom att rören är bristfälligt installerade eller att sprickbildningar uppstår som följd av ålder eller rörelser i konstruktionen. Små läckage kan under lång tid fukta upp ett trä, eller betongbjälklag med stora skador som följd. 

Läckage vid tätskikt, skarvar & genomföringar. Rollade tätskikt (gummi som appliceras med roller, s.k. vätskebaserade tätskikt) är de klart mest skadedrabbade systemet som följd av att ojämnt eller tunt applicerat tätskikt inte sluter tätt mot underlaget. Bland annat som följd av detta förbjöds under en period kartonggips i BBV (regler för våtrum). Därtill begränsades användning av rollade tätskikt i område närmst dusch- & badplats. Membrandukars (foliesystem) svaga punkt är skarvar och genomföringar, som enligt Länsförsäkringars beställda och mycket omtvistade test visar stora risker för läckage (Källa: Länsförsäkringar)

Läckage vid felaktigt placerade rör eller genomföringar. Rörledningar i golv, rördragningar och inspektionsluckor i anslutning till dusch- & bad är tydliga riskområden för läckage, genom att dessa genomföringar är svåra att täta. 

Läckage i innerhörnor (plastmatta). När badrummet är beklätt med plastmatta utgör mattan självaste tätskiktet (till skillnad från keramikbeklädda badrum där tätskiktet ska ligga dolt bakom plattorna). Det finns flera och stora fördelar med plastmatta, inte minst för att tätskiktet faktiskt kan inspekteras även efter att badrummet är färdigställt. Det kan finnas otätheter i mattskarvar, främst innerhörn, som inte kan skönjas för blotta ögat. 

Hur upptäcker du en fuktskada?

Det beror naturligtvis på vad för typ av skada det är, vissa skador uppenbarar sig tydligt medan andra kan vara dolda i konstruktionen. Var uppmärksam på lukter, och färgskiftningar på ytskikt som angränsar till badrummet (taket under badrummet och intilliggande väggar). Om en plastmatta eller kakel- & klinkerplattor släpper från underlaget tyder det på hög fuktkvot. Har du dolda rörledningar i väggar bör du med regelbundenhet öppna inspektionsluckor och okulärt syna av dolda utrymmen och anslutningar. Upplever du irritationer i luftvägar eller ögon när du är i bostaden eller badrummet kan det vara en markör för att det finns mögelsporer (emissioner)i luften. Svarta prickar eller fläckar på väggarna i badrummet tyder på hög fuktnivå i rumsluften, vilket kan bero på undermålig ventilation eller hög fukthalt i konstruktionen. Mer vanligt det förstnämnda, inte minst i flerbostadshus i äldre fastighetsbestånd. 

Besiktningsman fuktutredning

Fuktmätning, indikering och fuktutredning

Det är inte helt okomplicerat att mäta fukt i ett modernt badrum, eftersom att det naturligt förekommer vatten under golvplattorna. Fuktkvoten måste mätas bakom tätskiktet, vilket normalt innebär att fuktmätningen främst görs utanför badrummet. Finns det misstanke om fukt bör du göra en ordentlig fuktmätning, och om förhöjd fukt konstateras görs en fuktutredning för att identifiera skadans storlek och omfattning. 

Agera alltid skyndsamt vid misstanke om läckage. I organiskt material (trä, kartonggips, spån m.m.) drar den så kallade mikrobiella tillväxten igång så tidigt som en dryg vecka efter att fukthalten höjts (>70 % RF). Ju längre fukten sprider ut sig, desto mer material kan tvingas komma att rivas ut och desto längre blir torktiden. Men kanske främst, mögel (samlingsbegrepp för mikroorganismer) kan vara hälsovådligt på både kort och lång sikt. Allergier, astma, irritation i ögon och hals är några symptom på exponering av toxiner från mikrobiell tillväxt. 

Vem betalar för fuktskadan?

Det beror på skadeorsaken, och vem som är ansvarig för den. I vissa fall entreprenören, i andra fall nyttjaren av bostaden, en säljare eller fastighetsägare (förening) och i bästa fall omfattas skadan av ett försäkringsskydd. Här kan det i vissa fall vara en god idé att utföra en skadeorsaksutredning, i synnerhet om anspråk riktas mot dig som nyttjare eller bostadsrättsinnehavare.